LEGEA nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Parlamentul Romaniei
LEGE nr. 253
publicat in Monitorul Oficial nr. 513 din 8/14/2013

privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
TITLUL I Dispozitii generale
CAPITOLUL I Domeniul si scopul reglementarii
Domeniul de reglementare
Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza modul si conditiile in care sunt executate:
a) pedeapsa amenzii;
b) pedeapsa accesorie;
c) pedepsele {{complementare:}} interzicerea exercitarii unor drepturi, degradarea militara, publicarea hotararii de condamnare, dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice, inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice, interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice, plasarea sub supraveghere judiciara, afisarea sau publicarea hotararii de condamnare;
d) masurile de supraveghere si obligatiile impuse de instanta in cazul amanarii aplicarii pedepsei, suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si liberarii conditionate;
e) masurile educative neprivative de {{libertate:}} stagiul de formare civica, supravegherea, consemnarea la sfarsit de saptamana; asistarea zilnica;
f) obligatiile impuse de instanta in cazul liberarii minorului din executarea unei masuri educative privative de libertate;
g) masurile neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului {{penal:}} controlul judiciar, controlul judiciar pe cautiune;
h) obligatiile impuse de instanta in cazul acordarii amanarii sau intreruperii executarii pedepsei;
i) obligatiile impuse de procuror in cazul dispunerii renuntarii la urmarirea penala.

Definitii
Art. 2. – in sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
a) institutii din comunitate – autoritatile si institutiile publice, organizatiile nonguvernamentale si alte persoane juridice care participa la executarea pedepselor sau masurilor neprivative de libertate prin colaborare la nivelul comunitatii locale cu autoritatile direct responsabile de asigurarea executarii acestor pedepse sau masuri;
b) termen de supraveghere sau durata supravegherii desemneaza intervalul de timp in care persoana fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei, suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei, liberarea conditionata ori o masura educativa neprivativa de libertate, in cazul minorilor, trebuie sa respecte obligatiile ori masurile de supraveghere dispuse de instanta in sarcina sa.

Scopul legii
Art. 3. –
(1) Prin reglementarea executarii pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri prevazute la art. 1 se urmareste asigurarea echilibrului dintre protectia societatii prin mentinerea ordinii de drept, prevenirea savarsirii de noi infractiuni, si mentinerea in comunitate a persoanei care a comis una sau mai multe fapte prevazute de legea penala
(2) Scopul masurilor procesuale prevazute la art. 1 lit. g) este asigurarea bunei desfasurari a procesului penal, impiedicarea sustragerii inculpatului de la urmarirea penala sau de la judecata ori prevenirea savarsirii de infractiuni, in conditiile promovarii unor masuri alternative la arestarea preventiva.

CAPITOLUL II Principii
Legalitatea executarii
Art. 4. – Executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri prevazute la art. 1 dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, ale prezentei legi si ale altor reglementari in materie.

Temeiul executarii
Art. 5. – Pedepsele, amanarea aplicarii pedepsei, masurile educative si celelalte masuri prevazute la art. 1, neprivative de libertate, se executa numai in temeiul hotararilor judecatoresti ramase definitive, iar alte masuri neprivative de libertate luate in cursul procesului penal se executa in temeiul dispozitiilor organelor judiciare.

Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale
Art. 6. – Pedepsele, masurile educative si celelalte masuri prevazute la art. 1 dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, sunt puse in executare in conditii care sa asigure respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale, cu limitarile inerente naturii si continutului acestor pedepse si masuri.

Respectarea demnitatii umane
Art. 7. –
(1) Pedepsele, masurile educative si celelalte masuri prevazute la art. 1, dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, se executa in conditii care sa asigure respectarea demnitatii umane
(2) Executarea pedepselor si a masurilor prevazute la alin. (1) nu poate implica aplicarea unor tratamente inumane sau degradante.

Respectarea dreptului la viata privata
Art. 8. –
(1) Pedepsele, masurile educative si celelalte masuri prevazute la art. 1 dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, sunt puse in executare in conditii care sa nu ingradeasca exercitarea dreptului la viata privata mai mult decat este inerent naturii si continutului lor
(2) Fotografierea sau inregistrarea audiovideo a persoanelor care executa obligatiile prevazute la art. 85 alin. (2) lit. a)-c), art. 93 alin. (2) lit. a)-c), art. 101 alin. (2) lit. a) si b) si art. 121 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele care asigura sau contribuie la executarea acestor obligatii nu se poate face fara consimtamantul persoanei supravegheate.

Respectarea confidentialitatii si a datelor cu caracter personal
Art. 9. – Persoanele fizice si juridice implicate in executarea pedepselor, a masurilor educative si a celorlalte masuri prevazute la art. 1 sunt obligate la respectarea confidentialitatii si a regulilor de protectie a datelor cu caracter personal, prevazute de reglementarile in materie.

Interzicerea discriminarii
Art. 10. – in timpul executarii pedepselor, masurilor educative si a celorlalte masuri prevazute la art. 1 dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, este interzisa orice forma de discriminare pe temei de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA ori pentru alte imprejurari de acelasi fel.

Informarea persoanei care nu vorbeste, nu intelege limba romana ori nu se poate exprima
Art. 11. –
(1) Informarea persoanei aflate in executarea pedepselor, masurilor educative sau a altor masuri prevazute la art. 1 dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, care nu vorbeste sau nu intelege limba romana ori nu se poate exprima, cu privire la continutul pedepsei sau masurii dispuse, precum si cu privire la principalele acte efectuate in procedura de executare a acestora se face intr-o limba, respectiv intr-un limbaj pe care aceasta il intelege, prin intermediul unui traducator si interpret autorizat sau prin intermediul unui interpret de limbaj mimico-gestual, platit din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei
(2) in cazul cetatenilor romani care apartin unei minoritati nationale, informarea prevazuta la alin. (1) se face in limba materna a acestora, la cererea persoanei
(3) Informarea prevazuta la alin. (1) poate fi facuta si de catre un consilier de probatiune sau, dupa caz, de catre reprezentantul autoritatii responsabile de punerea in executare a pedepselor, a masurilor educative sau a altor masuri prevazute la art. 1, care cunoaste limba sau limbajul utilizat de catre persoana in cauza, cu acordul acesteia, in conditiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Implicarea persoanei si a comunitatii in executare
Art. 12. –
(1) Executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri prevazute la art. 1 dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, se bazeaza pe cooperarea persoanei aflate in executare si implicarea activa a institutiilor din comunitate
(2) in vederea asigurarii unei cooperari efective a persoanei aflate in executare, aceasta are dreptul de a solicita institutiei care asigura executarea masurii in cauza lamuriri cu privire la continutul pedepsei sau al masurii pe care o executa.

Suportarea costurilor
Art. 13. –
(1) Daca, in mod exceptional, pe parcursul executarii pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri prevazute la art. 1, dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de libertate, este necesara efectuarea unor cheltuieli, achitarea unor taxe sau contributii, acestea vor fi suportate de catre persoanele vizate, cu exceptia situatiilor in care persoanele nu dispun de mijloace banesti suficiente
(2) Sunt considerate persoane fara mijloace banesti suficiente persoanele singure sau persoanele din familiile carora, in ultimele doua luni anterioare formularii cererii pentru scutirea de la plata cheltuielilor prevazute la alin. (1), le-a fost recunoscut dreptul la ajutor social, prin emiterea dispozitiei de catre primar, in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau la alocatia pentru sustinerea familiei, in conditiile Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare. in acest caz, sumele prevazute la alin. (1) se suporta in intregime de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.

CAPITOLUL III Caracterul jurisdictional al executarii
Judecatorul delegat cu executarea
Art. 14. –
(1) Instanta de executare deleaga anual unul sau mai multi dintre judecatorii acesteia pentru coordonarea activitatilor privind punerea in executare a hotararilor judecatoresti
(2) Judecatorul delegat cu executarea unei pedepse sau masuri neprivative de libertate ramane, de regula, acelasi pe toata perioada executarii
(3) Activitatea specifica procesului de supraveghere efectuata de catre serviciul de probatiune sau de catre celelalte autoritati responsabile de punerea in executare a pedepselor, masurilor educative sau a altor masuri prevazute la art. 1 si de catre institutiile din comunitate se desfasoara sub indrumarea si controlul judecatorului delegat cu executarea.

Atributiile judecatorului delegat cu executarea
Art. 15. – in realizarea activitatii de indrumare si control al executarii pedepselor si masurilor educative si a altor masuri prevazute de prezenta lege, neprivative de libertate, judecatorul delegat cu executarea exercita urmatoarele atributii:
a) asigura punerea in executare, prin comunicarea, catre serviciul de probatiune si alte institutii prevazute de prezenta lege implicate in executarea pedepselor si masurilor neprivative de libertate, a copiilor de pe hotarare sau, dupa caz, de pe dispozitivul acesteia, prin care s-au dispus aceste pedepse sau masuri;
b) asigura punerea in executare a masurilor educative neprivative de libertate, prin exercitarea competentelor prevazute de prezenta lege;
c) sesizeaza instanta de executare in cazul in care, cu prilejul punerii in executare a hotararii sau in cursul executarii, se iveste vreo nelamurire ori impiedicare;
d) rezolva incidentele ivite in cursul executarii date prin lege in competenta sa;
e) sesizeaza instanta de executare, in cazurile prevazute de prezenta lege, pentru modificarea continutului, inlocuirea, incetarea unor obligatii sau revocarea unor pedepse ori masuri neprivative de libertate;
f) solutioneaza plangerile impotriva deciziilor consilierului de probatiune;
g) aplica amenzi judiciare in cazul comiterii unor abateri judiciare prevazute de prezenta lege;
h) indeplineste alte atributii date prin lege in competenta sa.

Actele judecatorului delegat cu executarea
Art. 16. –
(1) in indeplinirea atributiilor prevazute la art. 15 lit. c) si e), judecatorul delegat cu executarea intocmeste o adresa de sesizare in care consemneaza imprejurarile constatate, pe care o inainteaza instantei
(2) in indeplinirea atributiilor prevazute la art. 15 lit. d), f) si g), judecatorul delegat cu executarea se pronunta prin incheiere. incheierile emise in exercitarea atributiilor prevazute la art. 15 lit. d) si f) nu sunt supuse niciunei cai de atac
(3) in indeplinirea atributiilor prevazute la art. 15 lit. a) si b), judecatorul delegat emite adrese sau dispozitii.

Relatia consilierului de probatiune cu judecatorul delegat cu executarea
Art. 17. –
(1) Consilierul de probatiune este obligat sa incunostinteze de indata judecatorul delegat cu executarea despre orice nelamurire, impiedicare ori incident survenit in cursul executarii a carui solutionare revine, potrivit legii, judecatorului
(2) in situatia in care, pentru sesizarea instantei potrivit art. 15 lit. e), legea prevede consultarea prealabila de catre judecator a unui raport sau referat de evaluare, la solicitarea judecatorului, consilierul de probatiune transmite raportul sau referatul de evaluare in termen de 14 zile de la data primirii solicitarii la serviciul de probatiune. Nedepunerea raportului sau a referatului de evaluare in termenul stabilit nu impiedica sesizarea instantei de catre judecatorul delegat cu executarea
(3) in cazurile expres prevazute de lege, consilierul de probatiune emite decizii care sunt obligatorii pentru persoanele aflate in supraveghere si institutiile din comunitate vizate
(4) impotriva deciziilor consilierului de probatiune, persoana sau institutia din comunitate vizata poate face plangere la judecatorul delegat cu executarea. Plangerea persoanei supravegheate nu suspenda executarea deciziei atacate
(5) Nu se poate formula plangere impotriva sesizarii instantei facute de catre consilierul de probatiune in cazurile in care sesizarea este de competenta sa
(6) Plangerea se solutioneaza in camera de consiliu, dupa ascultarea petentului si a consilierului de probatiune. Neprezentarea partilor legal citate nu impiedica solutionarea plangerii.

CAPITOLUL IV Colaborarea cu institutiile din comunitate in executarea pedepselor si a masurilor neprivative de libertate
Participarea institutiilor din comunitate la executarea pedepselor si a masurilor neprivative de libertate
Art. 18. –
(1) Organizarea si desfasurarea executarii pedepselor si a masurilor neprivative de libertate se fac, in cazurile prevazute de lege, de catre institutii din comunitate, sub coordonarea serviciului de probatiune
(2) Persoanele juridice de drept public pot fi implicate in activitatile prevazute la alin. (1) si participa la desfasurarea acestora, prin decizie a consilierului de probatiune sau, dupa caz, prin dispozitie a judecatorului delegat cu executarea
(3) Persoana juridica de drept public nu poate refuza desfasurarea, in conditiile alin. (1), a unei activitati ce nu implica suportarea unor cheltuieli suplimentare, altele decat cele inerente activitatii respective. Refuzul nejustificat constituie abatere judiciara si se sanctioneaza potrivit art. 19
(4) in cazul in care activitatea stabilita de catre consilierul de probatiune sau, dupa caz, de judecatorul delegat cu executarea implica alocarea unor resurse bugetare suplimentare, altele decat cele inerente activitatii respective, de catre persoana juridica de drept public, desfasurarea respectivei activitati nu poate fi dispusa fara consimtamantul persoanei juridice in cauza
(5) Persoanele juridice de drept privat pot fi implicate in activitatile prevazute la alin. (1) daca sunt abilitate potrivit art. 20
(6) Institutiile din comunitate care participa la executarea pedepselor si a masurilor neprivative de libertate trebuie sa respecte in activitatea lor standardele minime de lucru in probatiune pentru institutiile din comunitate aprobate prin hotarare a Guvernului.

Abateri judiciare
Art. 19. –
(1) Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor stabilite in sarcina institutiilor din comunitate care participa la executarea pedepselor si a masurilor neprivative de libertate constituie abatere judiciara si se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 500 lei la 5.000 lei
(2) Criteriile pe baza carora se apreciaza neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor stabilite in sarcina institutiilor din comunitate sunt stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi
(3) Amenda judiciara prevazuta la alin. (1) se aplica de catre judecatorul delegat cu executarea. Procedura privitoare la amenda judiciara este cea prevazuta la art. 284 din Legea nr. 135/2010, care se aplica in mod corespunzator
(4) Sesizarea judecatorului delegat cu executarea se face de catre serviciul de probatiune sau din oficiu.

Procedura de abilitare a asociatiilor, fundatiilor si societatilor comerciale
Art. 20. –
(1) Abilitarea asociatiilor, fundatiilor si societatilor comerciale dintre cele prevazute la art. 21 se acorda la cerere de catre judecatorul delegat cu executarea din cadrul tribunalului in circumscriptia caruia acestea isi au sediul
(2) Cererea de abilitare va fi insotita de urmatoarele documente:
a) o copie de pe incheierea privind inregistrarea societatii comerciale la registrul comertului, respectiv inscrierea asociatiei sau a fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
b) o copie de pe actul constitutiv si statutul persoanei juridice;
c) bilantul si bugetul de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani;
d) o prezentare a activitatilor care urmeaza sa fie organizate in cadrul persoanei juridice, a compatibilitatii acestora cu standardele prevazute la art. 18 alin. (6), precum si a conditiilor in care aceste activitati pot fi executate;
e) alte acreditari sau abilitari relevante pentru activitatea pentru care se solicita abilitarea
(3) Judecatorul delegat cu executarea, primind cererea, solicita Directiei de probatiune intocmirea in termen de doua luni a unui raport
(4) La elaborarea raportului prevazut la alin. (3), Directia de probatiune va solicita informatii si documente de la serviciul ori serviciile de probatiune in a caror circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi desfasoare activitatea asociatia, fundatia ori societatea comerciala dintre cele prevazute la art. 21
(5) Judecatorul se pronunta in camera de consiliu, cu citarea persoanei care solicita abilitarea si a Directiei de probatiune
(6) Abilitarea se acorda prin incheiere definitiva, pe o perioada de 5 ani. O copie a incheierii prin care s-a admis cererea de abilitare se comunica Directiei de probatiune, in vederea inscrierii persoanei intr-o baza de date constituita la nivel national
(7) Abilitarea poate fi retrasa de judecatorul delegat cu executarea din cadrul tribunalului care a acordat-o, prin incheiere definitiva, din oficiu sau la sesizarea Directiei de probatiune. Motivele si conditiile in care va putea fi retrasa abilitarea se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Abilitarea societatilor comerciale
Art. 21. –
(1) Pot solicita abilitarea pentru organizarea executarii muncii neremunerate in folosul comunitatii doar societatile comerciale care au concesionat un serviciu public
(2) Contravaloarea prestatiilor persoanelor care efectueaza munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul societatilor comerciale prevazute la alin. (1) se vireaza la bugetul de stat, cu exceptia situatiei in care contravaloarea prestatiilor este utilizata conform alin. (3)
(3) Societatile comerciale prevazute la alin. (1) pot folosi contravaloarea prestatiilor pentru finantarea unor cursuri de calificare profesionala pentru persoane aflate in supravegherea serviciilor de probatiune
(4) Abilitarea societatilor comerciale pentru alte activitati decat cele prevazute la alin. (1) se face potrivit art. 20.

TITLUL II Executarea pedepselor neprivative de libertate
CAPITOLUL I Executarea pedepsei amenzii aplicabile persoanei fizice
Achitarea amenzii
Art. 22. –
(1) Persoana condamnata la pedeapsa amenzii este obligata sa achite integral amenda in termen de 3 luni de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare si sa comunice judecatorului delegat cu executarea dovada platii, in termen de 15 zile de la efectuarea acesteia
(2) Daca persoana condamnata se afla in imposibilitate de a achita integral amenda in termenul prevazut la alin. (1), judecatorul delegat cu executarea, la cererea acesteia, poate dispune esalonarea platii amenzii in rate lunare, pe o perioada ce nu poate depasi 2 ani
(3) Judecatorul delegat cu executarea, analizand cererea persoanei condamnate si documentele justificative privind imposibilitatea acesteia de achitare integrala a amenzii, se pronunta prin incheiere. in cazul in care dispune esalonarea, incheierea va {{cuprinde:}} cuantumul amenzii, numarul de rate lunare in cuantum egal pentru care se esaloneaza amenda, precum si termenul de plata. Prevederile art. 16 alin. (2) referitoare la incidentele ivite in cursul executarii se aplica in mod corespunzator.

Procedura in caz de neexecutare a amenzii
Art. 23. –
(1) Judecatorul delegat cu executarea, constatand ca persoana condamnata nu a achitat amenda, in tot sau in parte, in termenul prevazut la art. 22 alin. (1) sau (2), sesizeaza instanta de executare, care procedeaza dupa cum urmeaza:
a) cand constata ca neexecutarea nu este imputabila condamnatului, dispune executarea amenzii prin munca neremunerata in folosul comunitatii, in afara de cazul in care persoana nu poate presta aceasta munca din cauza starii de sanatate, in conditiile prevazute la art. 64 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) cand constata ca neexecutarea nu este imputabila condamnatului si acesta nu isi da consimtamantul la prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii, inlocuieste amenda cu inchisoarea, in conditiile art. 64 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) cand constata neexecutarea cu rea-credinta a amenzii, inlocuieste amenda cu inchisoarea, in conditiile art. 63 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Sesizarea instantei de executare in conditiile alin. (1) lit. a) se poate face si la cererea condamnatului, de catre judecatorul delegat cu executarea, chiar inainte de expirarea termenului de plata a amenzii
(3) Procedura in fata instantei de executare este cea prevazuta la art. 586 si 597 din Legea nr. 135/2010
(4) Pentru stabilirea motivelor ce au dus la neexecutarea pedepsei amenzii, instanta va solicita date privind situatia materiala a condamnatului de la autoritatea administratiei publice locale de la domiciliul acestuia si, daca apreciaza necesar, angajatorului sau organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si altor autoritati sau institutii publice care detin informatii cu privire la situatia patrimoniala a condamnatului
(5) in cazul in care instanta de executare dispune executarea amenzii prin munca neremunerata in folosul comunitatii, o copie a hotararii se trimite serviciului de probatiune competent. Prevederile art. 51 se aplica in mod corespunzator
(6) Executarea muncii in folosul comunitatii se face intr-un termen de maximum 2 ani de la ramanerea definitiva a hotararii de executare a pedepsei amenzii, prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii, si poate inceta si prin plata amenzii corespunzatoare zilelor-amenda neexecutate. Prevederile art. 52 alin. (2)-(8) se aplica in mod corespunzator.

Executarea amenzii care insoteste pedeapsa inchisorii
Art. 24. –
(1) Dispozitiile art. 22 alin. (1) si ale art. 23 se aplica in mod corespunzator si in cazul persoanei condamnate la pedeapsa amenzii care insoteste pedeapsa inchisorii
(2) Munca neremunerata in folosul comunitatii, dispusa pentru executarea pedepsei amenzii, se executa dupa executarea sau considerarea ca executata a pedepsei inchisorii.

CAPITOLUL II Executarea pedepsei amenzii aplicabile persoanei juridice
Achitarea amenzii
Art. 25. –
(1) Persoana juridica ce a fost condamnata la pedeapsa amenzii este obligata sa achite integral amenda in termen de 3 luni de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare si sa comunice judecatorului delegat cu executarea dovada platii, in termen de 15 zile de la efectuarea acesteia
(2) Daca persoana juridica se afla in imposibilitate de a achita integral amenda in termenul prevazut la alin. (1), judecatorul delegat cu executarea, la cererea acesteia, poate dispune esalonarea platii amenzii in rate lunare, pe o perioada ce nu poate depasi 2 ani
(3) Judecatorul delegat cu executarea, analizand cererea persoanei condamnate si documentele justificative privind imposibilitatea acesteia de achitare integrala a amenzii, se pronunta prin incheiere. in cazul in care dispune esalonarea, incheierea va {{cuprinde:}} cuantumul amenzii, numarul de rate lunare in cuantum egal pentru care se esaloneaza amenda, precum si termenul de plata. Prevederile art. 16 alin. (2) referitoare la incidentele ivite in cursul executarii se aplica in mod corespunzator.

Executarea silita in caz de neachitare
Art. 26. –
(1) in cazul nerespectarii termenului de achitare integrala a amenzii sau a unei rate, cand plata a fost esalonata, executarea pedepsei amenzii se face potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Executorii fiscali au obligatia sa comunice judecatorului delegat cu executarea, la data executarii integrale a amenzii, plata acesteia si sa il instiinteze cu privire la orice imprejurare care impiedica executarea.

CAPITOLUL III Executarea pedepsei accesorii a interzicerii exercitarii unor drepturi
Punerea in executare a pedepsei accesorii
Art. 27. –
(1) Punerea in executare a pedepsei accesorii ce insoteste pedeapsa inchisorii se face prin trimiterea de catre judecatorul delegat cu executarea a unei copii de pe dispozitivul hotararii persoanelor si institutiilor prevazute la art. 29 alin. (1) lit. a), b) si d)-n), corespunzatoare continutului pedepsei accesorii
(2) Punerea in executare a pedepsei accesorii ce insoteste pedeapsa detentiunii pe viata se face prin trimiterea de catre judecatorul delegat cu executarea a unei copii de pe dispozitivul hotararii persoanelor si institutiilor prevazute la art. 29 alin. (1) lit. a)-f)
(3) Comunicarea prevazuta la alin. (1) si (2) se face de indata dupa ramanerea definitiva a hotararii
(4) Dispozitiile art. 31 se aplica in mod corespunzator, in cazul in care pedeapsa accesorie se executa fara ca persoana condamnata sa fie privata de libertate.

Instiintarea in caz de intrerupere a executarii sau de liberare conditionata
Art. 28. – in cazul acordarii liberarii conditionate si al intreruperii executarii pedepsei, judecatorul delegat cu executarea din cadrul instantei in a carei circumscriptie se afla locul de detinere, corespunzatoare in grad instantei de executare, va instiinta despre aceasta persoanele si institutiile prevazute la art. 29 alin. (1) lit. l)-n), comunicand, in cazul intreruperii, si durata acesteia.

CAPITOLUL IV Executarea pedepselor complementare
SECTIUNEA 1 Executarea pedepselor complementare aplicabile persoanei fizice
Punerea in executare a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi
Art. 29. –
(1) in cazul dispunerii pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi, judecatorul delegat cu executarea trimite o copie de pe dispozitivul hotararii, in functie de drepturile a caror exercitare a fost interzisa, persoanei juridice de drept public sau de drept privat autorizate sa supravegheze exercitarea dreptului respectiv, dupa cum urmeaza:
a) pentru interzicerea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, comunicarea se face primariei de la domiciliul, precum si, daca este cazul, celei de la locuinta persoanei condamnate si Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;
b) pentru interzicerea dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, comunicarea se face Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si, daca este cazul, institutiei in cadrul careia cel condamnat exercita o astfel de functie;
c) pentru interzicerea dreptului strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei, comunicarea se face Inspectoratului General pentru Imigrari si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera;
d) pentru interzicerea dreptului de a alege, comunicarea se face primariei de la domiciliul, precum si, daca este cazul, celei de la locuinta persoanei condamnate, Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, iar, in cazul in care persoana locuieste in strainatate, comunicarea se face Departamentului consular al Ministerului Afacerilor Externe. in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, comunicarea se face Inspectoratului General pentru Imigrari;
e) pentru interzicerea drepturilor parintesti, comunicarea se face consiliului local si directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului in a caror circumscriptie isi are domiciliul condamnatul, precum si, daca este cazul, celor in care isi are locuinta condamnatul;
f) pentru interzicerea dreptului de a fi tutore sau curator, comunicarea se face consiliului local in a carui circumscriptie isi are domiciliul condamnatul, precum si, daca este cazul, celui in care isi are locuinta condamnatul;
g) pentru interzicerea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii, comunicarea se face persoanei juridice in cadrul careia persoana exercita respectiva functie, profesie, meserie sau activitate, precum si, daca este cazul, persoanei juridice care asigura organizarea si coordonarea exercitarii profesiei sau activitatii respective ori autoritatii care a investit-o cu exercitarea unui serviciu de interes public;
h) pentru interzicerea dreptului de a detine, purta si folosi orice categorie de arme, comunicarea se face inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie isi are domiciliul, precum si, daca este cazul, celui in care isi are locuinta condamnatul;
i) pentru interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanta, comunicarea se face inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie isi are domiciliul, precum si, daca este cazul, celui in care isi are locuinta condamnatul;
j) pentru interzicerea dreptului de a parasi teritoriul Romaniei, comunicarea se face Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, Directiei Generale de Pasapoarte si Inspectoratului General pentru Imigrari, in situatia cetatenilor straini;
k) pentru interzicerea dreptului de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public, comunicarea se face Inspectoratului General al Politiei Romane;
l) pentru interzicerea dreptului de a se afla in anumite localitati stabilite de instanta, comunicarea se face inspectoratelor judetene de politie in a caror circumscriptie se afla localitatile vizate de interdictie si Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;
m) pentru interzicerea dreptului de a se afla in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta, comunicarea se face inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie isi are domiciliul, precum si, daca este cazul, celui in care isi are locuinta condamnatul si, pentru cazurile in care s-a dispus interdictia pentru locuri, manifestari sau adunari in afara acestei circumscriptii, Inspectoratului General al Politiei Romane;
n) pentru interzicerea dreptului de a comunica cu victima ori cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele care au comis infractiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanta, ori de a se apropia de acestea, comunicarea se face persoanelor cu care condamnatul nu are dreptul sa intre in legatura ori de care nu are dreptul sa se apropie, inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie isi are domiciliul, precum si, daca este cazul, celui in care isi are locuinta condamnatul si, pentru cazurile in care victima sau persoanele stabilite de instanta nu domiciliaza in aceeasi circumscriptie, inspectoratelor judetene de politie de la domiciliul acestora;
o) pentru interzicerea dreptului de a se apropia de locuinta, locul de munca, scoala sau alte locuri unde victima desfasoara activitati sociale, in conditiile stabilite de instanta de judecata, comunicarea se face victimei, inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie isi are domiciliul, precum si, daca este cazul, celui in care isi are locuinta condamnatul si inspectoratelor judetene de politie in a caror circumscriptie se afla locurile vizate de interdictie
(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se va face cand pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi devine executabila, potrivit art. 68 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si va mentiona data de la care incepe si data la care ar trebui sa inceteze executarea pedepsei complementare.

Punerea in executare a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi in cazul suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei sau a liberarii conditionate
Art. 30. – in cazul dispunerii suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei sau a liberarii conditionate se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 29 cu privire la interdictiile dispuse de instanta de judecata in cadrul pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi si dispozitiile art. 47-54, art. 56 si 57 cu privire la executarea masurilor de supraveghere si a obligatiilor dispuse de instanta in cadrul suspendarii executarii sub supraveghere, respectiv dispozitiile art. 58-62 cu privire la executarea masurilor de supraveghere si a obligatiilor dispuse de instanta in cadrul liberarii conditionate.

Acordarea de permisiuni in executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi
Art. 31. –
(1) Judecatorul delegat cu executarea poate acorda persoanei condamnate, la cererea motivata a acesteia, o permisiune in executarea pedepsei complementare prevazute la art. 66 alin. (1) lit. l)-o) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in urmatoarele cazuri:
a) participarea persoanei supravegheate la casatoria, botezul sau inhumarea unui membru de familie, dintre cei prevazuti la art. 177 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) participarea la un concurs, in vederea ocuparii unui loc de munca;
c) sustinerea unui examen;
d) urmarea unui tratament sau a unei interventii medicale
(2) Cererea persoanei condamnate se solutioneaza in camera de consiliu, dupa ascultarea acesteia, a reprezentantului institutiilor prevazute la art. 29 alin. (1) lit. l)-o), respectiv a consilierului de probatiune, atunci cand s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. Judecatorul delegat cu executarea se pronunta prin incheiere definitiva
(3) O copie a incheierii definitive se comunica institutiilor prevazute la art. 29 alin. (1) lit. l)-o) si serviciului de probatiune competent, atunci cand este cazul
(4) Permisiunea prevazuta la alin. (1) poate fi acordata pe o perioada de maximum 5 zile, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (1) lit. d), cand, in mod exceptional, permisiunea poate fi acordata pentru durata de timp necesara pentru urmarea tratamentului sau a interventiei medicale. Durata permisiunii se include in durata pedepsei complementare.

Punerea in executare a pedepsei complementare a degradarii militare
Art. 32. – Pedeapsa degradarii militare se pune in executare prin trimiterea de catre judecatorul delegat cu executarea a unei copii de pe dispozitivul hotararii comandantului unitatii militare in a carei evidenta este luata persoana condamnata, respectiv centrului militar judetean sau zonal de la domiciliul condamnatului.

Punerea in executare a pedepsei complementare a publicarii hotararii de condamnare
Art. 33. –
(1) in vederea punerii in executare a pedepsei publicarii hotararii de condamnare, judecatorul delegat cu executarea trimite extrasul, in forma stabilita de instanta, cotidianului local sau national desemnat de acesta, solicitand comunicarea tarifului pentru publicare
(2) in termen de 10 zile de la primirea raspunsului din partea conducerii cotidianului desemnat, judecatorul delegat cu executarea comunica persoanei condamnate costul publicarii si obligatia acesteia de a face plata in termen de 30 de zile
(3) Cotidianul desemnat va proceda la publicarea extrasului hotararii de condamnare in termen de 5 zile de la data platii si il va instiinta pe judecatorul delegat cu executarea despre publicare, comunicandu-i o copie a textului publicat
(4) Daca, in termen de 45 de zile de la comunicarea facuta persoanei condamnate potrivit alin. (2), judecatorul delegat cu executarea nu primeste instiintarea privind efectuarea publicarii, va proceda la verificarea motivelor care au condus la neefectuarea acesteia
(5) in situatia in care conducerea cotidianului desemnat nu furnizeaza informatia prevazuta la alin. (2) sau cand nu ia masurile necesare in vederea asigurarii publicarii, judecatorul delegat cu executarea poate acorda un nou termen pentru indeplinirea acestor obligatii, ce nu poate depasi 15 zile, sau desemneaza un alt cotidian din aceeasi categorie pentru publicare
(6) Daca se constata ca neefectuarea publicarii s-a datorat culpei persoanei condamnate, judecatorul delegat cu executarea poate acorda un nou termen pentru publicare, care nu poate depasi 15 zile
(7) Daca persoana condamnata nu a efectuat plata pentru publicare in termenul prevazut la alin. (2) sau, dupa caz, la alin. (6), judecatorul delegat cu executarea va sesiza organul de urmarire penala competent, cu privire la savarsirea infractiunii prevazute la art. 288 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 2-a Executarea pedepselor complementare aplicabile persoanei juridice
Dispozitii comune
Art. 34. – in situatia dispunerii unei pedepse complementare in cazul persoanei juridice, judecatorul delegat cu executarea comunica o copie de pe dispozitiv, in functie de persoana juridica vizata, dupa cum urmeaza:
a) Oficiului National al Registrului Comertului, pentru cazul in care persoana juridica respectiva este societate comerciala, in vederea inscrierii mentiunii in Registrul comertului computerizat pentru persoane juridice si persoane fizice;
b) Ministerului Justitiei, pentru cazul in care persoana juridica se incadreaza in prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea inscrierii mentiunii in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial – asociatii, fundatii si federatii;
c) Tribunalului Bucuresti, pentru cazul partidelor, in vederea inscrierii mentiunii in Registrul partidelor politice;
d) judecatoriei in circumscriptia careia isi are sediul sindicatul, pentru cazul in care aceasta se incadreaza in prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare, in vederea inscrierii mentiunii in Registrul special;
e) judecatoriei in circumscriptia careia isi are sediul societatea, pentru cazul in care aceasta se incadreaza in prevederile Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile ulterioare, in vederea inscrierii mentiunii in Registrul societatilor agricole;
f) institutiei sau autoritatii publice competente cu inregistrarea activitatii respective, pentru persoanele juridice infiintate prin acte normative;
g) Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Bancii Nationale a Romaniei si Autoritatii de Supraveghere Financiara, in cazul in care persoana juridica a fost condamnata pentru savarsirea unor infractiuni privind spalarea banilor ori finantarea actelor de terorism;
h) inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie se afla sediul persoanei juridice, pentru a verifica respectarea interdictiei dispuse.

Punerea in executare a pedepsei complementare a dizolvarii persoanei juridice
Art. 35. –
(1) Copia dispozitivului hotararii de condamnare se comunica, la data ramanerii definitive, de catre judecatorul delegat cu executarea persoanei juridice condamnate, precum si organului care a autorizat infiintarea persoanei juridice, respectiv organului care a inregistrat persoana juridica, solicitandu-se totodata informarea cu privire la modul de aducere la indeplinire a masurii
(2) La data ramanerii definitive a hotararii de condamnare la pedeapsa complementara a dizolvarii, persoana juridica intra in lichidare. Lichidarea persoanei juridice trebuie finalizata in cel mult 2 ani de la data dizolvarii. in acest scop, judecatorul delegat cu executarea desemneaza un lichidator din randul practicienilor in insolventa, in vederea indeplinirii procedurii de lichidare
(3) Lichidatorul desemnat potrivit alin. (2) aplica in mod corespunzator dispozitiile legale specifice privind lichidarea persoanelor juridice.

Punerea in executare a pedepsei complementare a suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice
Art. 36. –
(1) Punerea in executare a pedepsei complementare a suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice se face prin efectuarea comunicarii prevazute la art. 34. Totodata, judecatorul delegat cu executarea comunica o copie de pe dispozitiv organelor de politie in a caror circumscriptie se afla punctele de lucru ale persoanei juridice, pentru verificarea respectarii masurii dispuse
(2) La sfarsitul perioadei dispuse prin hotararea judecatoreasca, institutiile prevazute la art. 34 radiaza din registre mentiunile specifice efectuate, iar organul de politie informeaza instanta de executare cu privire la respectarea interdictiei dispuse
(3) in cazul in care, pe parcursul duratei pentru care a fost aplicata pedeapsa complementara, organul de politie constata nerespectarea acesteia, sesizeaza de indata judecatorul delegat cu executarea, care va proceda potrivit art. 503 din Legea nr. 135/2010.

Executarea pedepsei complementare a inchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Art. 37. –
(1) in cazul dispunerii pedepsei complementare a inchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice, judecatorul delegat cu executarea comunica o copie de pe dispozitiv organului de politie in a carui circumscriptie se afla punctul de lucru al persoanei inchise, pentru verificarea indeplinirii masurii
(2) in cazul in care constata neexecutarea pedepsei complementare dispuse, organul de politie il informeaza de indata pe judecatorul delegat cu executarea, pentru a sesiza instanta in vederea aplicarii prevederilor art. 503 din Legea nr. 135/2010.

Executarea pedepsei complementare a interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice
Art. 38. –
(1) in cazul dispunerii pedepsei complementare a interzicerii dreptului de a participa la procedurile de achizitii publice, judecatorul delegat cu executarea trimite o copie de pe dispozitiv si administratorului sistemului electronic de achizitii publice
(2) Punerea in executare a pedepsei complementare nu aduce atingere derularii contractelor de achizitii publice deja incheiate la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, dar impiedica incheierea unor acte aditionale care sa prelungeasca valabilitatea unor contracte deja incheiate
(3) in cazul nerespectarii interdictiei impuse, orice persoana poate incunostinta judecatorul delegat cu executarea pentru a sesiza instanta in vederea aplicarii prevederilor art. 503 din Legea nr. 135/2010
(4) La implinirea duratei pedepsei complementare dispuse prin hotararea judecatoreasca, institutiile prevazute la art. 34, precum si administratorul sistemului electronic de achizitii publice radiaza din registre mentiunile specifice efectuate.

Executarea pedepsei complementare a plasarii sub supraveghere judiciara
Art. 39. –
(1) in cazul aplicarii pedepsei complementare a plasarii sub supraveghere judiciara, judecatorul delegat cu executarea desemneaza un mandatar judiciar din randul practicienilor in insolventa sau al expertilor judiciari si trimite acestuia o copie de pe dispozitivul hotararii. Nu poate fi desemnat mandatar judiciar practicianul in insolventa care a fost mandatar cu drept de reprezentare a aceleiasi persoane in cursul procesului penal
(2) Onorariul mandatarului judiciar este stabilit de judecatorul delegat, fara a putea depasi remuneratia acordata de respectiva persoana juridica unui cenzor in anul anterior ramanerii definitive a hotararii de condamnare. Plata onorariului mandatarului judiciar se face din fondurile persoanei juridice
(3) Atributiile mandatarului judiciar privesc doar supravegherea activitatii ce a ocazionat comiterea infractiunii si nu confera un drept de decizie in gestionarea respectivei activitati a persoanei juridice. Mandatarul judiciar are dreptul sa participe, fara drept de vot, la orice reuniune a organelor de conducere ale persoanei juridice in care se discuta aspecte legate de activitatea in cauza si are acces in toate punctele de lucru in care se desfasoara aceasta
(4) Mandatarul judiciar este obligat la respectarea confidentialitatii datelor de care a luat cunostinta in exercitarea atributiilor, divulgarea fara drept a acestora atragand raspunderea sa
(5) in caz de impiedicare de catre persoana juridica a exercitarii atributiilor mandatarului judiciar, acesta il va informa de indata pe judecatorul delegat cu executarea, in vederea sesizarii instantei pentru inlocuirea pedepsei complementare dispuse cu cea prevazuta la art. 140 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
(6) Daca mandatarul judiciar nu isi mai poate exercita atributiile ce i-au fost stabilite, inlocuirea acestuia se dispune de catre judecatorul delegat cu executarea.

Executarea pedepsei complementare a afisarii hotararii de condamnare
Art. 40. –
(1) in cazul aplicarii pedepsei complementare a afisarii hotararii de condamnare, judecatorul delegat cu executarea comunica un extras al hotararii de condamnare persoanei juridice condamnate, care este obligata sa il afiseze in forma, locul si pentru perioada stabilite de instanta, respectiv sectiei de politie in circumscriptia careia se afla locul unde urmeaza a se face afisarea, in vederea verificarii indeplinirii obligatiei
(2) in cazul in care, dupa afisare, dar inainte de implinirea perioadei stabilite de instanta, afisul este sustras, distrus sau deteriorat, organul de politie solicita persoanei condamnate reafisarea, care trebuie realizata in termen de 24 de ore
(3) in cazul neindeplinirii obligatiei de afisare sau a obligatiei de inlocuire a afisului potrivit alin. (2), organul de politie il va informa pe judecatorul delegat cu executarea, in vederea sesizarii instantei, pentru aplicarea dispozitiilor art. 140 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Executarea pedepsei complementare a publicarii hotararii de condamnare
Art. 41. –
(1) in cazul aplicarii pedepsei complementare a publicarii hotararii de condamnare, judecatorul delegat cu executarea comunica un extras al hotararii de condamnare, in forma stabilita de instanta, persoanei juridice condamnate, care este obligata sa il publice pe cheltuiala proprie, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuale, desemnate de instanta
(2) Persoana juridica condamnata inainteaza judecatorului delegat cu executarea dovada executarii publicarii hotararii de condamnare, in termen de 30 de zile de la comunicarea extrasului
(3) in situatia in care publicarea s-a dispus a fi efectuata prin afisarea pe o pagina de internet, extrasul trebuie publicat in termenul prevazut la alin. (2), iar persoana condamnata va comunica judecatorului delegat, in termen de 5 zile de la inceperea publicarii, dovada punerii in executare a hotararii. Perioadele in care, din motive tehnice, extrasul publicat nu a fost accesibil nu se socotesc in durata publicarii stabilita de instanta
(4) Judecatorul delegat cu executarea verifica periodic indeplinirea obligatiei de publicare in conditiile alin. (1), pana la implinirea duratei stabilite de instanta
(5) in cazul constatarii neindeplinirii obligatiei de publicare, judecatorul delegat cu executarea va proceda la sesizarea instantei, in vederea aplicarii prevederilor art. 140 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL V Efectele fuziunii, absorbtiei, divizarii, reducerii capitalului social, dizolvarii sau lichidarii persoanei juridice in faza de executare
Continuitatea executarii pedepselor aplicate persoanei juridice, in caz de fuziune, absorbtie, divizare, reducere a capitalului social, dizolvare sau lichidare a persoanei juridice condamnate
Art. 42. –
(1) Daca, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare a persoanei juridice si pana la executarea pedepselor aplicate, intervine un caz de fuziune, absorbtie, divizare, dizolvare, lichidare sau reducere a capitalului social al acesteia, autoritatea ori institutia careia ii revine competenta de a autoriza sau inregistra aceasta operatiune procedeaza potrivit art. 496 din Legea nr. 135/2010
(2) Executarea pedepselor aplicabile persoanei juridice condamnate continua fata de persoana juridica rezultata prin fuziune, absorbtie sau care a dobandit fractiuni din patrimoniul persoanei divizate si care preia obligatiile si interdictiile persoanei juridice condamnate
(3) Pedeapsa amenzii sau partea ramasa neachitata din aceasta la data efectuarii uneia dintre operatiunile prevazute la alin. (1) se va executa de catre persoana sau persoanele juridice rezultate din aceasta operatiune, proportional cu partea dobandita din patrimoniul persoanei condamnate.

TITLUL III Executarea masurilor de supraveghere si a obligatiilor dispuse de instanta potrivit Codului penal
CAPITOLUL I Dispozitii generale
Informarea instantei de judecata
Art. 43. –
(1) Pentru stabilirea de catre instanta de judecata a obligatiei prevazute la art. 64 alin. (1), art. 85 alin. (2) lit. b) si art. 93 alin. (3) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, serviciile de probatiune transmit Directiei de probatiune informatii specifice, in vederea centralizarii acestora si a publicarii listei privind posibilitatile concrete de executare existente la nivelul fiecarui serviciu de probatiune pe pagina de internet a Ministerului Justitiei si a curtilor de apel
(2) Lista prevazuta la alin. (1) cuprinde institutiile din comunitate in cadrul carora poate fi prestata munca neremunerata in folosul comunitatii si tipurile de activitati care pot face obiectul acesteia. Lista este inclusa in baza de date prevazuta la art. 20 alin. (6)
(3) La solicitarea serviciilor de probatiune, institutiile din comunitate vor comunica date in vederea includerii acestora in lista prevazuta la alin. (1), potrivit specificului activitatilor pe care le desfasoara
(4) Autoritatile publice locale sunt obligate sa puna la dispozitia serviciilor de probatiune datele solicitate conform alin. (3), in termen de 7 zile. in caz de neexecutare, serviciile de probatiune vor sesiza judecatorul delegat cu executarea. Necomunicarea datelor la solicitarea judecatorului delegat constituie abatere judiciara
(5) Informatiile prevazute la alin. (1) se transmit anual sau ori de cate ori intervin modificari.

Informarea serviciului de probatiune
Art. 44. –
(1) in cazul in care impotriva unei persoane aflate in executarea unor obligatii sau masuri a caror supraveghere este incredintata serviciului de probatiune a fost inceputa urmarirea penala sau aceasta a fost arestata preventiv, trimisa in judecata ori condamnata pentru o alta infractiune, organul judiciar care a dispus aceste masuri va informa, in scris, serviciul de probatiune care exercita supravegherea, in termen de 3 zile
(2) in cazul in care serviciul de probatiune are cunostinta despre faptul ca impotriva unei persoane aflate in supraveghere s-a inceput urmarirea penala sau a fost trimisa in judecata intr-un alt dosar penal, va informa organul judiciar competent despre faptul ca persoana se afla in executarea unei pedepse, masuri educative sau a altei masuri neprivative de libertate.

Acordarea de permisiuni in executarea obligatiilor
Art. 45. –
(1) in mod exceptional, consilierul de probatiune, prin decizie, poate acorda persoanei supravegheate, la cererea motivata a acesteia, permisiunea in executarea obligatiilor prevazute la art. 85 alin. (2) lit. e) si f), respectiv art. 101 alin. (2) lit. d) si e) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in urmatoarele cazuri:
a) participarea persoanei supravegheate la casatoria, botezul sau funeraliile unui membru de familie, dintre cei prevazuti la art. 177 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) participarea la un concurs, in vederea ocuparii unui loc de munca;
c) sustinerea unui examen;
d) urmarea unui tratament sau a unei interventii medicale
(2) Permisiunea prevazuta la alin. (1) poate fi acordata pe o perioada de maximum 5 zile, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (1) lit. d) cand, in mod exceptional, permisiunea poate fi acordata pentru durata de timp necesara pentru urmarea tratamentului sau a interventiei medicale. Durata permisiunii se include in termenul de supraveghere
(3) Despre acordarea permisiunii prevazute la alin. (1), consilierul de probatiune incunostinteaza persoanele sau institutiile prevazute la art. 29 alin. (1) lit. m) si n), precum si judecatorul delegat cu executarea.

Acordul instantei de parasire a tarii
Art. 46. –
(1) in cazul in care, pe durata termenului de supraveghere, persoana supravegheata doreste sa paraseasca teritoriul tarii, in conditiile in care prin hotararea judecatoreasca are impusa obligatia prevazuta la art. 85 alin. (2) lit. i), respectiv art. 93 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, solicita instantei de executare incuviintarea in acest sens
(2) Cererea persoanei supravegheate se solutioneaza in camera de consiliu, dupa ascultarea acesteia si a consilierului de probatiune. Instanta se pronunta prin incheiere definitiva. Durata parasirii tarii nu poate depasi 30 de zile intr-un an. Durata permisiunii se include in termenul de supraveghere
(3) O copie a incheierii definitive se comunica, de indata, serviciului de probatiune competent, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si Directiei Generale de Pasapoarte.

CAPITOLUL II Amanarea aplicarii pedepsei
Punerea in executare a masurilor de supraveghere si a obligatiilor stabilite de instanta
Art. 47. –
(1) in cazul dispunerii amanarii aplicarii pedepsei, judecatorul delegat cu executarea transmite o copie de pe hotararea instantei serviciului de probatiune, cu mentiunea ca toate masurile de supraveghere prevazute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se executa integral, potrivit legii
(2) in situatia in care instanta a stabilit in sarcina persoanei fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei una sau mai multe dintre obligatiile prevazute la art. 85 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, judecatorul delegat cu executarea comunica o copie de pe dispozitivul hotararii si persoanelor sau institutiilor prevazute la art. 29, dupa caz.

Modificarea sau incetarea obligatiilor
Art. 48. –
(1) in situatia in care, pe parcursul termenului de supraveghere, consilierul de probatiune constata ca se impune modificarea continutului unora dintre obligatiile stabilite in sarcina persoanei supravegheate, impunerea unor noi obligatii sau incetarea executarii unora dintre cele dispuse, sesizeaza instanta de executare, potrivit art. 87 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Sesizarea instantei poate fi facuta si de catre judecatorul delegat cu executarea, la cererea persoanei supravegheate sau a persoanei vatamate, dupa consultarea raportului intocmit de consilierul de probatiune.

Indeplinirea obligatiilor civile
Art. 49. –
(1) Persoana supravegheata va depune la consilierul de probatiune dovada indeplinirii obligatiilor civile stabilite prin hotararea instantei, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere
(2) in cazul nedepunerii dovezii de indeplinire a obligatiilor civile in termenul prevazut la alin. (1), consilierul de probatiune, din oficiu sau la cererea judecatorului delegat, solicita persoanei supravegheate informatii cu privire la motivele care au condus la aceasta. in situatia in care constata ca persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile, in tot sau in parte, consilierul de probatiune sesizeaza instanta, in vederea aplicarii dispozitiilor art. 88 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
(3) Sesizarea instantei de executare se poate face si de catre procuror sau de catre judecatorul delegat cu executarea, la cererea partii civile, dupa consultarea raportului intocmit de consilierul de probatiune
(4) Pentru stabilirea motivelor ce au dus la neexecutarea obligatiilor civile, instanta va solicita date privind situatia materiala a condamnatului de la autoritatea administratiei publice locale de la domiciliul acestuia si, daca apreciaza necesar, angajatorului sau organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si altor autoritati sau institutii publice care detin informatii cu privire la situatia patrimoniala a condamnatului
(5) indeplinirea obligatiilor civile de catre persoana supravegheata dupa sesizarea instantei, potrivit alin. (2) sau (3), nu atrage revocarea amanarii aplicarii pedepsei, daca s-a facut inainte de implinirea termenului de supraveghere.

Supravegherea executarii obligatiei prevazute la art. 85 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
Art. 50. –
(1) Consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune in a carui circumscriptie locuieste persoana care trebuie sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala, primind copia hotararii judecatoresti, decide, pe baza evaluarii initiale a persoanei, cursul ce trebuie urmat si institutia din comunitate in care urmeaza sa aiba loc, comunicand acestei institutii o copie de pe dispozitivul hotararii, precum si decizia sa
(2) Supravegherea si controlul respectarii obligatiei de a urma un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala, atat cu privire la persoana supravegheata, cat si cu privire la institutia stabilita, se efectueaza de serviciul de probatiune competent
(3) in cazul in care persoana supravegheata va urma un curs de calificare, aceasta va incepe cursul in termen de maximum 6 luni de la data primei intrevederi, iar, daca va urma un curs de pregatire scolara, aceasta se va inscrie in anul scolar urmator.

Supravegherea executarii obligatiei prevazute la art. 85 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
Art. 51. –
(1) Consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune in a carui circumscriptie locuieste persoana care urmeaza a presta munca neremunerata in folosul comunitatii, primind copia hotararii judecatoresti, decide, pe baza evaluarii initiale a persoanei, in care din cele doua institutii din comunitate mentionate in hotararea judecatoreasca urmeaza a se executa obligatia si tipul de activitate, comunicand acestei institutii o copie de pe dispozitivul hotararii, precum si deciziasa
(2) in cazul in care executarea muncii nu mai este posibila in niciuna dintre cele doua institutii din comunitate mentionate in hotarare, consilierul de probatiune sesizeaza judecatorul delegat cu executarea, care va desemna o alta institutie din comunitate pentru executarea muncii
(3) Dupa evaluarea initiala, pentru emiterea deciziei prevazute la alin. (1), persoana supravegheata prezinta un certificat medical eliberat, dupa caz, de medicul sau de familie sau de un medic de medicina generala, care confirma faptul ca persoana este apta pentru prestarea unor activitati dintre cele propuse de consilierul de probatiune si nu prezinta risc pentru sanatatea altor persoane. Pentru persoanele care nu pot suporta costurile evaluarii medicale, acestea sunt suportate de la bugetul de stat
(4) Persoana care urmeaza a presta munca neremunerata in folosul comunitatii este obligata sa prezinte medicului ce efectueaza examinarea, in vederea eliberarii certificatului medical prevazut la alin. (3), toate datele privind starea sa de sanatate relevante pentru aceasta examinare
(5) Pe parcursul executarii, persoana are obligatia de a informa consilierul de probatiune cu privire la aparitia unor modificari referitoare la starea sa de sanatate
(6) in cazul in care persoana supravegheata a devenit inapta pentru prestarea unor activitati dintre cele stabilite de consilierul de probatiune ori prezinta risc pentru sanatatea altor persoane, aceasta prezinta un certificat medical eliberat potrivit dispozitiilor legale care confirma faptul ca persoana nu mai este apta
(7) in cazul constatarii incapacitatii de a presta munca neremunerata in folosul comunitatii, zilele de munca neremunerata in folosul comunitatii ramase neexecutate nu se mai executa, cu exceptia situatiei in care, pe durata termenului de supraveghere, starea de incapacitate temporara de munca inceteaza. Dispozitiile alin. (5) si (6) se aplica in mod corespunzator
(8) Persoana supravegheata care, in timpul prestarii muncii neremunerate in folosul comunitatii, a devenit incapabila de munca in urma unui accident sau a unei boli profesionale beneficiaza de pensie de invaliditate, in conditiile legii
(9) indrumarea si verificarea modalitatii efective in care persoana supravegheata desfasoara munca neremunerata in folosul comunitatii se realizeaza de catre un reprezentant al institutiei din comunitate stabilite prin decizia prevazuta la alin. (1)
(10) Supravegherea si controlul respectarii obligatiei de executare a muncii neremunerate in folosul comunitatii, atat cu privire la persoana supravegheata, cat si cu privire la institutia din comunitate stabilita, se efectueaza de serviciul de probatiune competent.

Executarea muncii neremunerate in folosul comunitatii
Art. 52. –
(1) Munca neremunerata in folosul comunitatii se executa intr-un interval de cel mult 6 luni de la data inceperii prestarii muncii, cu exceptia situatiilor in care persoana nu mai este apta pentru prestarea unei sau unor activitati dintre cele stabilite de consilierul de probatiune ori starea de incapacitate temporara de munca a incetat, situatii in care munca neremunerata in folosul comunitatii poate fi prestata pana la expirarea termenului de supraveghere
(2) Doua ore de activitate prestata efectiv echivaleaza cu o zi de munca
(3) in cazul persoanelor supravegheate care desfasoara o activitate remunerata sau urmeaza cursuri de invatamant ori de calificare profesionala, durata muncii prestate in aceeasi zi calendaristica poate fi de maximum doua ore. La solicitarea persoanei supravegheate, durata muncii prestate poate fi prelungita de catre consilierul de probatiune cu pana la doua ore de munca
(4) in zilele nelucratoare sau in cazul persoanelor care nu desfasoara o activitate remunerata ori nu urmeaza cursuri de invatamant sau de calificare profesionala, durata muncii prestate intr-o zi calendaristica nu poate depasi 8 ore
(5) Munca neremunerata in folosul comunitatii nu se executa in timpul noptii sau in zilele de duminica si in zilele declarate, potrivit legii, sarbatori legale, decat la solicitarea persoanei si in masura in care acest lucru este posibil
(6) Dispozitiile alin. (5) se aplica in mod corespunzator si persoanelor care, datorita cultelor religioase legale din care fac parte, au alta zi de repaus decat duminica
(7) Munca neremunerata in folosul comunitatii se executa cu respectarea prevederilor legale privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca. Munca neremunerata in folosul comunitatii nu poate fi executata in locuri vatamatoare, periculoase ori care prezinta un grad de risc pentru sanatatea sau integritatea persoanelor
(8) Dupa executarea obligatiei muncii neremunerate in folosul comunitatii, institutia din comunitate unde persoana supravegheata a executat munca neremunerata in folosul comunitatii are obligatia de a emite si de a comunica serviciului de probatiune si persoanei supravegheate un document care atesta ca munca neremunerata in folosul comunitatii a fost executata.

Supravegherea executarii obligatiei prevazute la art. 85 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
Art. 53. –
(1) Consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune in a carui circumscriptie locuieste persoana care trebuie sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala, primind copia hotararii judecatoresti, decide, pe baza evaluarii initiale a persoanei, programul sau programele care trebuie urmate, precum si, daca este cazul, institutia, respectiv institutiile din comunitate in care urmeaza sa aiba loc acestea, comunicand acestei institutii copia de pe dispozitivul hotararii, precum si decizia sa
(2) Supravegherea si controlul respectarii obligatiei de a urma unul sau mai multe programe de reintegrare sociala, atat cu privire la persoana supravegheata, cat si cu privire la institutia din comunitate stabilita, se efectueaza de serviciul de probatiune competent.

Supravegherea executarii obligatiei prevazute la art. 85 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
Art. 54. –
(1) Consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune in a carui circumscriptie locuieste persoana care trebuie sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala, primind copia hotararii judecatoresti, comunica o copie de pe dispozitivul hotararii institutiei in care urmeaza sa aiba loc controlul, tratamentul sau ingrijirea medicala, mentionate in hotarare. in cazul in care institutia nu este mentionata in hotarare, consilierul de probatiune decide institutia in care urmeaza sa aiba loc controlul, tratamentul sau ingrijirea medicala si comunica acesteia copia de pe dispozitivul hotararii, precum si decizia sa
(2) Supravegherea si controlul respectarii obligatiei de a se supune masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala, atat cu privire la persoana supravegheata, cat si cu privire la institutia din comunitate stabilita, se efectueaza de serviciul de probatiune competent
(3) Institutia prevazuta la alin. (1) sesizeaza serviciul de probatiune atunci cand constata ca persoana supravegheata nu isi respecta indatoririle stabilite in cadrul controlului, tratamentului sau ingrijirii medicale. Sesizarea serviciului de probatiune poate fi facuta, dupa caz, si de persoana vatamata sau de alta persoana interesata
(4) Costurile controlului, tratamentului sau ingrijirii medicale sunt acoperite de la bugetul de stat.

Supravegherea executarii obligatiilor prevazute la art. 85 alin. (2) lit. e)-j) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
Art. 55. –
(1) in cazul impunerii fata de persoana supravegheata a obligatiilor prevazute la art. 85 alin. (2) lit. e)-j) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, judecatorul delegat cu executarea trimite o copie de pe dispozitivul hotararii, dupa caz, autoritatilor, institutiilor sau persoanelor prevazute la art. 29 alin. (1) lit. g)-j), m) si n)
(2) in situatia in care constata incalcarea uneia dintre obligatiile impuse, autoritatile sau institutiile prevazute la alin. (1), abilitate sa supravegheze modul de indeplinire a acestor obligatii, sesizeaza serviciul de probatiune
(3) Sesizarea serviciului de probatiune cu privire la nerespectarea obligatiilor impuse poate fi facuta, dupa caz, si de persoana vatamata sau de alta persoana interesata.

Sesizarea in vederea revocarii amanarii aplicarii pedepsei
Art. 56. –
(1) in cazul in care constata nerespectarea unora dintre masurile de supraveghere sau obligatiile stabilite de instanta pe durata termenului de supraveghere, consilierul de probatiune verifica motivele care au determinat aceasta nerespectare. Daca apreciaza ca nerespectarea s-a facut cu rea-credinta, sesizeaza instanta, in vederea revocarii amanarii aplicarii pedepsei
(2) Sesizarea instantei poate fi facuta de catre procuror, in cazul comiterii unei noi infractiuni in termenul de supraveghere, si de catre judecatorul delegat cu executarea, la cererea persoanei vatamate sau a altei persoane interesate, dupa consultarea raportului intocmit de consilierul de probatiune. Raportul de evaluare insoteste sesizarea facuta de judecatorul delegat.

CAPITOLUL III Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere
Punerea in executare a masurilor de supraveghere si a obligatiilor stabilite de instanta in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
Art. 57. –
(1) Munca neremunerata in folosul comunitatii dispusa in cazul persoanei condamnate la o pedeapsa cu suspendarea sub supraveghere a executarii se executa intr-un interval de cel mult un an de la data inceperii prestarii muncii, cu exceptia situatiilor in care persoana nu mai este apta pentru prestarea unei sau unor activitati dintre cele stabilite de consilierul de probatiune ori starea de incapacitate temporara de munca a incetat, situatii in care munca neremunerata in folosul comunitatii poate fi prestata pana la expirarea termenului de supraveghere
(2) Dispozitiile art. 24 alin. (2), respectiv art. 47-54 si 56 se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL IV Liberarea conditionata
Punerea in executare a masurilor de supraveghere si a obligatiilor stabilite de instanta
Art. 58. –
(1) in cazul acordarii liberarii conditionate, instanta de judecata care a dispus liberarea conditionata transmite serviciului de probatiune o copie de pe hotararea prin care s-a acordat liberarea, cu mentiunea ca toate masurile de supraveghere prevazute la art. 101 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se executa integral, potrivit legii, si cu indicarea perioadei de executare a masurilor de supraveghere, respectiv a obligatiilor prevazute la art. 101 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci cand este cazul, calculata potrivit art. 101 alin. (5) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) in situatia in care instanta a stabilit in sarcina persoanei fata de care s-a dispus liberarea conditionata una sau mai multe dintre obligatiile prevazute la art. 101 alin. (2) lit. c)-g) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, instanta de judecata care a dispus liberarea conditionata comunica o copie de pe hotararea prin care s-a acordat liberarea, dupa caz, si persoanelor sau institutiilor prevazute la art. 29 alin. (1) lit. h)-j), m) si n), abilitate sa supravegheze indeplinirea acestor obligatii.

Supravegherea executarii obligatiei prevazute la art. 101 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
Art. 59. –
(1) Consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune in a carui circumscriptie locuieste persoana care trebuie sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala, primind copia hotararii judecatoresti prin care s-a acordat liberarea conditionata, decide, pe baza evaluarii initiale a persoanei, cursul ce trebuie urmat si institutia din comunitate in care urmeaza sa aiba loc, comunicand acestei institutii o copie de pe dispozitivul hotararii prin care s-a acordat liberarea, precum si decizia sa
(2) Supravegherea si controlul respectarii obligatiei de a urma un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala, atat cu privire la persoana liberata, cat si cu privire la institutia stabilita, se efectueaza de serviciul de probatiune competent
(3) in cazul in care persoana supravegheata va urma un curs de calificare, aceasta va incepe cursul in termen de maximum 6 luni de la data primei intrevederi, iar daca va urma un curs de pregatire scolara, aceasta se va inscrie in anul scolar urmator.

Supravegherea executarii obligatiei prevazute la art. 101 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
Art. 60. –
(1) Consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune in a carui circumscriptie locuieste persoana care trebuie sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala, primind copia hotararii judecatoresti, decide, pe baza evaluarii initiale a persoanei, programul sau programele care trebuie urmate, precum si, daca este cazul, institutia, respectiv institutiile din comunitate in care urmeaza sa aiba loc acestea, comunicand acestor institutii o copie de pe dispozitivul hotararii, precum si decizia sa
(2) Supravegherea si controlul respectarii obligatiei de a urma unul sau mai multe programe de reintegrare sociala, atat cu privire la persoana liberata, cat si cu privire la institutia din comunitate stabilita, se efectueaza de serviciul de probatiune competent.

Modificarea sau incetarea obligatiilor
Art. 61. –
(1) in situatia in care, pe parcursul supravegherii, consilierul de probatiune constata ca se impune modificarea continutului unora dintre obligatii, stabilirea unor noi obligatii sau incetarea executarii unora dintre cele dispuse, va sesiza instanta, potrivit art. 103 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Sesizarea instantei poate fi facuta si de catre judecatorul delegat cu executarea, la cererea celui liberat sau a persoanei vatamate, dupa consultarea raportului intocmit de consilierul de probatiune.

Sesizarea instantei pentru revocarea liberarii conditionate
Art. 62. –
(1) in cazul in care constata nerespectarea uneia sau a unora dintre masurile de supraveghere sau obligatiile stabilite de instanta pe durata termenului de supraveghere, consilierul de probatiune verifica motivele care au determinat aceasta nerespectare si intocmeste un raport. Daca apreciaza ca nerespectarea s-a facut cu rea-credinta, sesizeaza instanta, in vederea revocarii liberarii conditionate
(2) in situatia in care constata incalcarea uneia dintre obligatiile prevazute la art. 101 alin. (2) lit. c)-g) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, organele abilitate insarcinate cu verificarea modului de indeplinire a acestor obligatii sesizeaza serviciul de probatiune
(3) Sesizarea serviciului de probatiune cu privire la nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 101 alin. (2) lit. c)-g) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi facuta, dupa caz, si de persoana vatamata sau de alta persoana interesata
(4) Sesizarea instantei in vederea revocarii liberarii conditionate poate fi facuta si de catre procuror, in cazul comiterii unei noi infractiuni in termenul de supraveghere, si de catre judecatorul delegat cu executarea, la cererea persoanei vatamate sau a altei persoane interesate, dupa consultarea raportului intocmit de consilierul de probatiune. Raportul de evaluare insoteste sesizarea facuta de judecatorul delegat.

TITLUL IV Dispozitii privind executarea masurilor educative neprivative de libertate
CAPITOLUL I Dispozitii generale
Organizarea executarii masurilor educative neprivative de libertate
Art. 63. –
(1) Masurile educative neprivative de libertate se executa in comunitate, pe durata executarii acestora asigurandu-se mentinerea si intarirea legaturilor minorului cu familia si comunitatea, dezvoltarea libera a personalitatii minorului, precum si implicarea acestuia in programele derulate, in scopul formarii sale in spirit de responsabilitate si respect pentru drepturile si libertatile celorlalti
(2) Minorului aflat in executarea unei masuri educative neprivative de libertate i se asigura, potrivit principiului interesului superior al copilului, respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale prevazute de Constitutie, conventiile internationale la care Romania este parte si de legislatia speciala, in masura in care exercitarea acestora nu este incompatibila cu natura si continutul masurii
(3) Continutul modalitatilor concrete de executare a masurilor educative neprivative de libertate se stabileste tinand seama de varsta, personalitatea, starea de sanatate, situatia familiala si sociala a minorului.

Rolul serviciului de probatiune in executarea masurilor educative neprivative de libertate
Art. 64. –
(1) Organizarea, supravegherea si controlul executarii masurilor educative neprivative de libertate se desfasoara sub coordonarea serviciului de probatiune
(2) Serviciul de probatiune poate incredinta supravegherea executarii masurilor educative neprivative de libertate prevazute in Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, unor institutii din comunitate dintre cele incluse in baza de date constituita la nivel national potrivit art. 20 alin. (6).

Informarea minorului si a familiei
Art. 65. –
(1) Dupa ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a luat fata de minor o masura educativa neprivativa de libertate, judecatorul delegat cu executarea, in aplicarea procedurii prevazute la art. 511 din Legea nr. 135/2010, fixeaza un termen, dispunand aducerea minorului si citarea reprezentantului legal al acestuia, a reprezentantului serviciului de probatiune pentru punerea in executare a masurii luate si a persoanelor desemnate cu supravegherea acesteia. impreuna cu citatia, serviciului de probatiune i se comunica si o copie de pe hotararea instantei
(2) in cadrul intalnirii, judecatorul delegat ii prezinta minorului si persoanei desemnate cu supravegherea acestuia scopul si continutul sanctiunii aplicate, precum si consecintele nerespectarii acesteia.

CAPITOLUL II Executarea masurilor educative neprivative de libertate
Executarea masurii educative a stagiului de formare civica
Art. 66. –
(1) Obiectivul masurii educative a stagiului de formare civica consta in sprijinirea minorului in constientizarea consecintelor legale si sociale la care se expune in cazul savarsirii de infractiuni si responsabilizarea acestuia cu privire la comportamentul sau
(2) Cursurile de formare civica se elaboreaza in baza programei-cadru aprobate prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului educatiei nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conformitate cu standardele minime de lucru in probatiune pentru institutiile din comunitate prevazute la art. 18 alin. (6)
(3) Consilierul de probatiune sau, dupa caz, persoana desemnata din cadrul institutiei din comunitate organizeaza, efectueaza demersurile necesare in vederea participarii minorului si supravegheaza minorul pe durata stagiului de formare civica
(4) Includerea minorului intr-un curs de formare civica se efectueaza in cel mult 60 de zile de la punerea in executare a hotararii conform art. 511 din Legea nr. 135/2010
(5) Stagiul de formare civica este organizat sub forma unor sesiuni continue sau periodice, derulate pe durata a cel mult 4 luni, si include unul sau mai multe module cu caracter teoretic sau aplicativ, adaptate varstei si personalitatii minorilor inclusi in respectivul stagiu si tinand seama, pe cat posibil, de natura infractiunii comise. in desfasurarea stagiului stabilit de instanta se va avea in vedere un numar lunar de 8 ore de formare civica
(6) Consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune in a carui circumscriptie locuieste minorul care trebuie sa frecventeze cursul de formare civica decide, pe baza evaluarii initiale a minorului, institutia din comunitate in care urmeaza sa aiba loc acesta, comunicand acestei institutii copia de pe dispozitivul hotararii, precum si decizia sa
(7) Institutia din comunitate desemnata potrivit alin. (6) sau serviciul de probatiune, dupa caz, adapteaza continutul concret al stagiului, potrivit programei-cadru prevazute la alin. (2), in functie de particularitatile minorului, cu aprobarea consilierului de probatiune
(8) Desfasurarea cursului de formare civica se realizeaza de catre un reprezentant al institutiei din comunitate stabilite prin decizia prevazuta la alin. (6).

Executarea masurii educative a supravegherii
Art. 67. –
(1) Masura educativa a supravegherii are ca obiectiv participarea minorului la cursuri scolare sau de formare profesionala si prevenirea desfasurarii unor activitati sau a intrarii in legatura cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de indreptare a acestuia
(2) Supravegherea si indrumarea minorului in executarea masurii educative a supravegherii se realizeaza de catre parintii minorului, cei care l-au adoptat sau tutore. Daca acestia nu pot asigura supravegherea in conditii satisfacatoare, instanta dispune incredintarea supravegherii minorului, pe acelasi interval de timp, unei persoane de incredere, de preferinta unei rude mai apropiate a minorului, la cererea acesteia
(3) in cazul in care persoana prevazuta la alin. (2) nu este desemnata prin hotararea instantei sau persoana desemnata de instanta nu mai poate exercita, permanent sau temporar, supravegherea, judecatorul delegat cu consultarea consilierului de probatiune desemneaza persoana ce urmeaza sa exercite supravegherea. Dispozitiile art. 65 se aplica in mod corespunzator
(4) Controlul executarii masurii educative a supravegherii si controlul indeplinirii atributiilor de catre persoana care exercita supravegherea se realizeaza de catre consilierul de probatiune
(5) Supravegherea si indrumarea minorului in cadrul programului sau zilnic presupun verificarea modului in care acesta isi respecta obligatiile care decurg din statutul sau familial, scolar sau profesional
(6) in situatia in care instanta a dispus in continutul masurii educative a supravegherii participarea minorului la un curs scolar sau de formare profesionala, iar minorul nu este inscris intr-o astfel de forma de invatamant, dispozitiile art. 50 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator
(7) Exercitarea supravegherii incepe in cel mult 30 de zile de la momentul prezentarii minorului si a persoanei desemnate cu supravegherea in fata judecatorului delegat cu executarea in conditiile art. 511 din Legea nr. 135/2010.

Executarea masurii educative a consemnarii la sfarsit de saptamana
Art. 68. –
(1) Masura educativa a consemnarii la sfarsit de saptamana are ca obiectiv evitarea contactului minorului cu anumite persoane sau a prezentei acestuia in anumite locuri care sa il predispuna pe minor la manifestarea unui comportament infractional
(2) Interdictia impusa minorului de a parasi locuinta opereaza incepand cu ora 0,00 a zilei de sambata si pana la ora 24,00 a zilei de duminica
(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si persoanelor care, datorita cultelor religioase legale din care fac parte, au alte zile de repaus decat sambata si duminica
(4) Masura educativa se executa pe durata unor sfarsituri de saptamana consecutive, in afara de cazul in care instanta sau judecatorul delegat cu executarea, la propunerea consilierului de probatiune, a dispus altfel, de regula, sub supravegherea persoanei majore cu care locuieste minorul ori a altei persoane majore desemnate de instanta de judecata
(5) in cazul in care persoana majora in supravegherea careia se afla executarea masurii nu este desemnata prin hotararea instantei sau persoana desemnata de instanta nu mai poate exercita, permanent sau temporar, supravegherea, judecatorul delegat cu consultarea consilierului de probatiune desemneaza persoana ce urmeaza sa exercite supravegherea. Dispozitiile art. 65 se aplica in mod corespunzator
(6) Controlul executarii masurii educative a consemnarii la sfarsit de saptamana si controlul indeplinirii atributiilor de catre persoana care exercita supravegherea se realizeaza de catre consilierul de probatiune sau, dupa caz, de persoana desemnata de acesta din cadrul unei institutii din comunitate
(7) in vederea exercitarii controlului, minorul care locuieste singur sau, dupa caz, persoana prevazuta la alin. (4) are obligatia de a permite persoanei desemnate cu controlul executarii si supravegherii executarii masurii efectuarea vizitelor programate sau inopinate la locuinta minorului, in zilele in care minorul trebuie sa se afle in acel spatiu potrivit hotararii instantei. Nerespectarea acestei obligatii de catre minor atrage aplicarea dispozitiilor art. 123 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Nerespectarea obligatiei de catre persoana desemnata cu supravegherea atrage aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 19
(8) in situatia in care instanta de judecata a stabilit in continutul masurii educative sau consilierul de probatiune a stabilit in sarcina minorului participarea la un curs scolar ori de formare profesionala sau participarea la un program de reintegrare, dispozitiile art. 50 alin. (1) si (2) si ale art. 53 se aplica in mod corespunzator
(9) Consemnarea la sfarsit de saptamana se pune in executare in termen de cel mult 15 zile de la momentul prezentarii minorului si a persoanei desemnate cu supravegherea in fata judecatorului delegat cu executarea in conditiile art. 511 din Legea nr. 135/2010.

Executarea masurii educative a asistarii zilnice
Art. 69. –
(1) Supravegherea executarii masurii educative a asistarii zilnice se realizeaza de consilierul de probatiune sau, dupa caz, de persoana desemnata prin decizia acestuia, din cadrul unei institutii din comunitate
(2) Programul zilnic pe care trebuie sa il respecte minorul si activitatile pe care trebuie sa le indeplineasca acesta sunt stabilite de comun acord de catre consilierul de probatiune si parinti, tutore sau alta persoana in grija careia se afla minorul, cu consultarea acestuia. in caz de dezacord, programul se stabileste de catre judecatorul delegat cu executarea, prin incheiere motivata, dupa audierea celor interesati. incheierea nu este supusa niciunei cai de atac
(3) Programul stabilit potrivit alin. (2) va tine cont de nevoile identificate ale minorului, de situatia sa sociala si, dupa caz, profesionala si de obligatiile si interdictiile impuse acestuia pe perioada executarii masurii. Programul are in vedere dezvoltarea armonioasa a personalitatii minorului, prin implicarea acestuia in activitati ce presupun relationare sociala, organizarea modului de petrecere a timpului liber si valorificarea aptitudinilor sale
(4) in situatia in care instanta de judecata a stabilit in continutul masurii educative sau consilierul de probatiune a stabilit in sarcina minorului, in continutul programului zilnic, participarea la un curs scolar ori de formare profesionala sau participarea la un program de reintegrare, dispozitiile art. 50 alin. (1) si (2) si ale art. 53 se aplica in mod corespunzator
(5) Stabilirea programului zilnic se face in termen de cel mult 30 de zile de la momentul prezentarii minorului in fata judecatorului delegat cu executarea in conditiile art. 511 din Legea nr. 135/2010, iar asistarea zilnica incepe cel mai tarziu in 5 zile de la stabilirea programului
(6) in cazul in care masura asistarii zilnice a inlocuit o masura educativa privativa de libertate, stabilirea programului zilnic se face in termen de cel mult 15 zile de la punerea in libertate a minorului.

CAPITOLUL III Dispozitii comune
Punerea in executare a obligatiilor stabilite de instanta de judecata
Art. 70. –
(1) Daca instanta de judecata a stabilit in sarcina minorului obligatia prevazuta la art. 121 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile art. 50 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator
(2) Daca instanta de judecata a stabilit in sarcina minorului obligatiile prevazute la art. 121 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, judecatorul delegat cu executarea comunica o copie de pe dispozitivul hotararii, dupa caz, si persoanelor sau institutiilor prevazute la art. 29 alin. (1) lit. m) sau n), abilitate sa supravegheze indeplinirea acestor obligatii. in cazul in care s-a stabilit obligatia prevazuta la art. 121 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicarea se face inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie locuieste minorul
(3) in cazul dispunerii obligatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, o copie de pe dispozitivul hotararii se comunica de catre consilierul de probatiune institutiei in care urmeaza sa aiba loc controlul, tratamentul sau ingrijirea medicala mentionate in hotarare. in cazul in care institutia nu este mentionata in hotarare, consilierul de probatiune stabileste, prin decizie, institutia in care urmeaza sa aiba loc controlul, tratamentul sau ingrijirea medicala si comunica acesteia copia de pe dispozitivul hotararii, precum si decizia sa
(4) Costurile controlului, tratamentului sau ingrijirii medicale sunt acoperite de la bugetul de stat
(5) Executarea obligatiilor prevazute la art. 121 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, incepe dupa cum urmeaza:
a) la data ramanerii definitive a hotararii prin care au fost stabilite, in cazul obligatiilor prevazute la lit. b)-d);
b) la data aducerii la cunostinta minorului a continutului concret al obligatiei, stabilit de catre consilierul de probatiune, in cazul obligatiilor prevazute la lit. a), e) si f)
(6) Executarea obligatiilor prevazute la art. 121 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, inceteaza de drept la data executarii sau considerarii ca executata a masurii educative pe care o insotesc.

Minorul liberat din executarea unei masuri educative privative de libertate
Art. 71. –
(1) Dispozitiile art. 70 se aplica in mod corespunzator in cazul minorului liberat din centrul educativ sau din centrul de detentie
(2) in cazul prevazut la alin. (1), executarea obligatiilor inceteaza de drept la data implinirii duratei internarii.

Acordarea de permisiuni in executarea obligatiilor
Art. 72. –
(1) La solicitarea minorului, pentru motive temeinic justificate, consilierul de probatiune poate acorda, prin decizie, o permisiune in executarea obligatiilor prevazute la art. 121 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Permisiunea prevazuta la alin. (1) nu poate fi acordata pe o perioada mai mare de 5 zile. Durata permisiunii se include in termenul de supraveghere
(3) in situatia in care instanta de judecata a impus in sarcina minorului executarea obligatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea minorului, pentru motive obiective, consilierul de probatiune poate sa acorde minorului, prin decizie, permisiunea de a depasi limita teritoriala stabilita de instanta. in cazul in care solicitarea minorului priveste parasirea teritoriului tarii, durata permisiunii nu poate depasi 30 de zile intr-un an
(4) Despre acordarea permisiunii prevazute la alin. (1) sau (3), consilierul de probatiune incunostinteaza, dupa caz, persoanele sau institutiile prevazute la art. 29 lit. m) si n), precum si judecatorul delegat cu executarea.
Art. 73. –
(1) in situatia in care, pe parcursul supravegherii executarii unei masuri educative, consilierul de probatiune constata ca este necesara modificarea continutului unora dintre obligatiile impuse de catre instanta, impunerea unor noi obligatii sau incetarea executarii unora dintre cele dispuse, sesizeaza instanta, potrivit art. 121 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Sesizarea instantei poate fi facuta si de catre judecatorul delegat cu executarea, la cererea minorului, parintilor, tutorelui sau a altei persoane in grija careia se afla minorul ori a persoanei vatamate, dupa consultarea referatului de evaluare intocmit de consilierul de probatiune. Referatul de evaluare insoteste sesizarea facuta de judecatorul delegat.

Sesizarea instantei pentru prelungirea sau inlocuirea masurilor educative
Art. 74. –
(1) Daca minorul nu respecta conditiile de executare a masurii educative sau obligatiile impuse, sesizarea instantei pentru prelungirea sau inlocuirea masurii educative neprivative de libertate in conditiile art. 123 alin. (1) si (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se face de catre consilierul de probatiune, potrivit art. 121 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Sesizarea instantei poate fi facuta de catre procuror in cazul comiterii unei noi infractiuni pe durata masurii educative si de catre judecatorul delegat cu executarea, la cererea parintilor, tutorelui sau a altei persoane in grija careia se afla minorul ori a persoanei vatamate sau a altei persoane interesate, dupa consultarea referatului de evaluare intocmit de consilierul de probatiune. Referatul de evaluare insoteste sesizarea facuta de judecatorul delegat
(3) in inlocuirea masurilor educative neprivative de libertate instanta va avea in vedere severitatea acestor masuri in ordinea prevazuta la art. 115 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Colaborarea cu serviciul de probatiune pe durata executarii masurilor educative neprivative de libertate
Art. 75. –
(1) Pe durata executarii masurilor educative neprivative de libertate, consilierul de probatiune sau, dupa caz, persoana desemnata de acesta din cadrul unei institutii din comunitate colaboreaza indeaproape cu parintii, adoptatorul, tutorele, curatorul sau o alta persoana insarcinata cu supravegherea minorului
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a instiinta consilierul de probatiune cu privire la nerespectarea de catre minor a oricareia dintre obligatiile si interdictiile stabilite pentru acesta.

Supravegherea minorului casatorit
Art. 76. –
(1) in cazul in care minorul supus unei masuri educative neprivative de libertate este casatorit, supravegherea modului de executare a masurii se exercita de catre consilierul de probatiune
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care minorul condamnat la o masura educativa neprivativa de libertate a devenit major pana la momentul incheierii executarii masurii.
TITLUL V Executarea masurilor de siguranta
Executarea masurilor de siguranta cu caracter medical
Art. 77. –
(1) Executarea masurii de siguranta a obligarii la tratament medical sau a internarii medicale se executa potrivit dispozitiilor art. 566-571 din Legea nr. 135/2010
(2) Costurile tratamentului medical sunt acoperite de la bugetul de stat.

Executarea masurii de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii
Art. 78. –
(1) Punerea in executare a masurii de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii se face prin comunicarea de catre judecatorul delegat cu executarea a unei copii de pe dispozitivul hotararii persoanei juridice in cadrul careia persoana exercita respectiva functie, profesie, meserie sau activitate, precum si, daca este cazul, persoanei juridice care asigura organizarea si coordonarea exercitarii profesiei sau activitatii respective
(2) in cazul in care interdictia vizeaza o meserie sau alta activitate, comunicarea se face inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie isi are domiciliul condamnatul.

Executarea masurii de siguranta a confiscarii speciale si a confiscarii extinse
Art. 79. –
(1) Masura de siguranta a confiscarii speciale sau a confiscarii extinse se executa dupa cum urmeaza:
a) lucrurile confiscate se predau organelor in drept a le prelua sau valorifica potrivit legii;
b) daca lucrurile confiscate se afla in pastrarea organelor de politie sau a altor institutii, judecatorul delegat cu executarea trimite o copie de pe dispozitivul hotararii organului la care se afla. Dupa primirea copiei de pe dispozitiv, lucrurile confiscate se predau in termen de 30 de zile organelor in drept a le prelua sau valorifica potrivit dispozitiilor legii. La cererea organelor care se ocupa de valorificare, bunurile pot ramane in custodia politiei pana la valorificare;
c) cand confiscarea priveste sume de bani ce nu au fost consemnate la unitati bancare, judecatorul delegat cu executarea trimite o copie de pe dispozitivul hotararii organelor fiscale, in vederea executarii confiscarii potrivit dispozitiilor privind creantele bugetare;
d) cand s-a dispus distrugerea lucrurilor confiscate, daca prin lege nu se prevede altfel, aceasta se face in prezenta unei comisii formate din judecatorul delegat cu executarea al instantei de executare, un reprezentant al parchetului de pe langa aceeasi instanta, un reprezentant al inspectoratului judetean de politie, gestionarul camerei de corpuri delicte in gestiunea caruia se aflau bunurile supuse distrugerii si, daca este cazul, reprezentanti ai altor autoritati cu competente in domeniu desemnati de judecatorul delegat. Comisia intocmeste un proces-verbal, care se trimite, in copie, spre a fi depus la dosarele privind cauzele in care s-a dispus confiscarea respectivelor bunuri. in cazul in care distrugerea nu are loc in circumscriptia instantei de executare, din comisie face parte judecatorul delegat cu executarea de la instanta corespunzatoare in grad in circumscriptia careia are loc distrugerea. Un exemplar al procesului-verbal se trimite instantei de executare
(2) Cheltuielile de pastrare, intretinere si valorificare a bunurilor confiscate se acopera din pretul obtinut. Daca nu este posibila acoperirea integrala a acestor cheltuieli din pretul obtinut, diferenta ramane in sarcina statului
(3) Cheltuielile de distrugere a bunurilor confiscate raman in sarcina statului.
TITLUL VI Obligatiile impuse in caz de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei detentiunii pe viata sau a inchisorii
Punerea in executare a obligatiilor stabilite de instanta
Art. 80. –
(1) Punerea in executare a obligatiilor impuse potrivit art. 590 din Legea nr. 135/2010 se face prin trimiterea de catre judecatorul delegat cu executarea a unei copii de pe hotararea organului de politie desemnat in cuprinsul hotararii de amanare a executarii pedepsei inchisorii, pentru a lua in evidenta persoana, jandarmeriei, politiei de proximitate, organelor competente sa elibereze pasaportul, organelor de frontiera, precum si altor institutii
(2) O copie de pe dispozitivul hotararii se comunica, daca este cazul, si unitatii sanitare in care urmeaza sa se efectueze tratamentul sau serviciului de asistenta sociala din cadrul primariei, in cazul prevazut la art. 589 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 135/2010
(3) in cazul impunerii obligatiei prevazute la art. 590 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 135/2010, organul de politie desemnat prin hotarare va informa victima sau membrii familiei acesteia despre intreruperea executarii pedepsei, atunci cand s-a stabilit interdictia de a comunica sau a se apropia de persoanele mentionate.

Supravegherea respectarii obligatiilor
Art. 81. –
(1) Supravegherea respectarii obligatiilor stabilite prin hotararea prin care s-a acordat amanarea sau intreruperea executarii pedepsei se face de catre organul de politie desemnat de instanta in cuprinsul hotararii de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei
(2) Organul de politie prevazut la alin. (1) sesizeaza de indata instanta de executare, in cazul in care constata sau este incunostintat cu privire la nerespectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile impuse
(3) Unitatile prevazute la art. 80 sunt obligate sa incunostinteze de indata organul de politie, in cazul in care constata nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 590 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 135/2010
(4) Informatiile prevazute la art. 590 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 135/2010 se comunica judecatorului delegat cu executarea din cadrul instantei de executare. in cazul incalcarii acestei obligatii, judecatorul delegat poate sesiza instanta pentru revocarea amanarii sau intreruperii executarii pedepsei.
TITLUL VII Masurile preventive neprivative de libertate
CAPITOLUL I Masurile preventive neprivative de libertate aplicabile persoanei fizice
Punerea in executare a controlului judiciar
Art. 82. –
(1) Organul judiciar care a dispus controlul judiciar trimite o copie de pe ordonanta sau incheierea prin care a luat aceasta masura sectiei de politie in raza careia domiciliaza sau locuieste persoana in cauza, precum si, daca este cazul, celorlalte institutii abilitate potrivit art. 83 sa supravegheze respectarea obligatiilor impuse. in cazul cetatenilor straini fata de care s-a impus interdictia de a parasi tara, comunicarea se face si Oficiului Roman pentru Imigrari
(2) in cazul in care organul judiciar a impus obligatia prevazuta la art. 215 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 135/2010 cu referire la persoana vatamata sau membrii familiei acesteia, comunicarea prevazuta la alin. (1) se face si persoanei vatamate
(3) Dupa primirea copiei de pe actul prin care s-a dispus controlul judiciar, organul de politie procedeaza de indata la stabilirea programului de supraveghere si cheama persoana aflata sub control judiciar, pentru a-i aduce la cunostinta acest program
(4) Revocarea sau modificarea continutului controlului judiciar se comunica in conditiile alin. (1) si (2).

Supravegherea indeplinirii obligatiilor din continutul controlului judiciar
Art. 83. –
(1) Daca prin ordonanta procurorului sau prin incheierea judecatorului sau a instantei a fost impusa inculpatului respectarea uneia sau mai multor obligatii dintre cele prevazute la art. 215 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, supravegherea respectarii acestora se face dupa cum urmeaza:
a) de catre organul de politie in raza caruia domiciliaza sau locuieste inculpatul, in cazul obligatiilor prevazute la art. 215 alin. (2) lit. a), b), d)-f) si h)-j) din Legea nr. 135/2010;
b) de catre organul de politie in raza caruia domiciliaza sau locuieste inculpatul si de institutia sanitara in care urmeaza a se efectua tratamentul, in cazul obligatiei prevazute la art. 215 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 135/2010;
c) de catre organul de politie in raza caruia domiciliaza sau locuieste inculpatul si de catre banca sau bancile la care inculpatul are deschise conturi, in cazul obligatiei prevazute la art. 215 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 135/2010
(2) Supravegherea indeplinirii obligatiei prevazute la art. 215 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 135/2010 se face in conditiile stabilite prin lege speciala
(3) in cazul constatarii nerespectarii obligatiilor impuse, institutiile prevazute la alin. (1) vor sesiza de indata organul judiciar care a dispus controlul judiciar.

Controlul judiciar pe cautiune
Art. 84. – in cazul dispunerii controlului judiciar pe cautiune, dispozitiile art. 82 si 83 se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL II Masurile preventive aplicabile persoanei juridice
Executarea masurilor preventive luate fata de persoana juridica
Art. 85. –
(1) Punerea in executare a masurilor preventive luate, potrivit art. 493 din Legea nr. 135/2010, in cursul procesului penal fata de persoana juridica se face prin trimiterea unei copii de pe incheierea judecatorului de drepturi si libertati, dupa cum urmeaza:
a) Oficiului National al Registrului Comertului, pentru cazul in care persoana juridica respectiva este societate comerciala, in vederea inscrierii mentiunii in Registrul comertului computerizat pentru persoane juridice si persoane fizice;
b) Ministerului Justitiei, pentru cazul in care persoana juridica se incadreaza in prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea inscrierii mentiunii in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial – asociatii, fundatii si federatii;
c) Tribunalului Bucuresti, pentru cazul partidelor politice, in vederea inscrierii mentiunii in Registrul partidelor politice;
d) judecatoriei in circumscriptia careia isi are sediul sindicatul, pentru cazul in care aceasta se incadreaza in prevederile Legii nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare, in vederea inscrierii mentiunii in Registrul special;
e) judecatoriei in circumscriptia careia isi are sediul societatea, pentru cazul in care aceasta se incadreaza in prevederile Legii nr. 36/1991, cu modificarile ulterioare, in vederea inscrierii mentiunii in Registrul societatilor agricole;
f) institutiei publice competente cu inregistrarea activitatii respective, pentru persoanele juridice infiintate prin acte normative;
g) altor institutii abilitate prin lege sa procedeze la autorizarea infiintarii sau la inregistrarea unei persoane juridice, alta decat cele prevazute la lit. a)-f)
(2) in cazul prelungirii duratei masurilor preventive, comunicarea prevazuta la alin. (1) se face pentru fiecare prelungire
(3) La incetarea masurii preventive, institutiile prevazute la alin. (1) lit. a)-g) radiaza din registre mentiunile specifice efectuate.

Nerespectarea masurilor preventive luate fata de persoana juridica
Art. 86. –
(1) Efectuarea de catre persoana juridica a unor operatiuni cu incalcarea masurii preventive dispuse atrage nulitatea absoluta a actelor juridice incheiate
(2) Nerespectarea masurilor preventive luate fata de persoana juridica atrage si nerestituirea cautiunii stabilite potrivit art. 493 alin. (2) din Legea nr. 135/2010.
TITLUL VIII Executarea obligatiilor stabilite de procuror in cazul renuntarii la urmarirea penala
Executarea obligatiilor legate de repararea prejudiciului cauzat prin infractiune
Art. 87. –
(1) in cazul in care procurorul a stabilit obligatia prevazuta la art. 318 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 135/2010, persoana fata de care s-a renuntat la urmarirea penala trebuie ca, in termen de 6 luni de la comunicarea ordonantei, sa faca dovada indeplinirii obligatiilor civile, dupa cum urmeaza:
a) prin declaratia partii civile, facuta in fata procurorului sau autentificata la notar;
b) prin depunerea actului juridic care consemneaza modalitatea de reparare a prejudiciului, convenita de parti;
c) prin depunerea recipisei de plata sau de consemnare a sumei reprezentand despagubirile pe numele partii civile;
d) prin proces-verbal intocmit de organul de politie privind restituirea bunului sau restabilirea situatiei anterioare
(2) in cazul in care, anterior emiterii ordonantei procurorului sau in termen de 6 luni de la comunicarea ordonantei, s-a pronuntat o hotarare definitiva a instantei civile cu privire la cuantumul despagubirilor, obligatia de reparare prevazuta la alin. (1) se va raporta la acel cuantum
(3) in cazul in care inculpatul si partea civila nu ajung la un acord cu privire la cuantumul despagubirilor datorate sau la modalitatea de reparare a prejudiciului, partile se pot adresa instantei civile. in acest caz, nu se va dispune revocarea renuntarii la urmarirea penala pe motivul neindeplinirii obligatiei prevazute la art. 318 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 135/2010
(4) Obligatia prevazuta la art. 318 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 135/2010 nu se considera neindeplinita si nu atrage revocarea ordonantei prin care s-a dispus renuntarea la urmarire atunci cand persoana fata de care s-a dispus renuntarea dovedeste ca nu dispune de mijloacele necesare repararii integrale a prejudiciului, dar a reparat o parte din acesta, corespunzator posibilitatilor sale.

Executarea obligatiei de a cere public scuze persoanei vatamate
Art. 88. –
(1) Inculpatul poate transmite persoanei vatamate scuze, fie prin folosirea unor mijloace de comunicare in masa, fie in mod direct, cu conditia sa fie de fata doua sau mai multe persoane, in afara de inculpat si persoana vatamata, in prezenta unui reprezentant al politiei
(2) in cazul in care infractiunea s-a comis in public, procurorul poate stabili ca scuzele sa fie prezentate in imprejurari similare celor in care s-a comis infractiunea, cu conditia prezentei a doua sau mai multe persoane in afara de inculpat si persoana vatamata, in prezenta unui reprezentant al politiei
(3) Dovada indeplinirii obligatiei se face prin prezentarea inregistrarii sau a textului scris care a fost difuzat ori a procesului-verbal intocmit de organul de politie
(4) in cazul in care constata ca mesajul transmis persoanei vatamate nu reprezinta o cerere de scuze sau nu a fost respectata conditia publicitatii, procurorul va dispune transmiterea unui alt mesaj sau va revoca ordonanta prin care s-a renuntat la urmarire.

Prestarea muncii neremunerate in folosul comunitatii
Art. 89. –
(1) in cazul in care s-a dispus prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii, procurorul decide ca munca sa se execute:
a) in cadrul unui serviciu din cadrul autoritatilor locale in circumscriptia carora locuieste persoana fata de care s-a renuntat la urmarirea penala; sau
b) in cadrul unei institutii din comunitate abilitate potrivit procedurii prevazute la art. 20, daca aceasta si-a exprimat in scris acordul pentru primirea la munca a persoanei fata de care s-a renuntat la urmarirea penala si are locuri disponibile neocupate in cadrul colaborarii cu serviciul de probatiune
(2) O zi de munca neremunerata in folosul comunitatii inseamna doua ore de activitate prestata efectiv
(3) indrumarea si verificarea modalitatii efective in care persoana desfasoara munca in folosul comunitatii se realizeaza de catre un reprezentant al institutiei din comunitate in cadrul careia se efectueaza munca
(4) Procurorul poate solicita organului de politie in circumscriptia caruia se afla institutia unde se va presta munca neremunerata in folosul comunitatii verificarea modului de indeplinire a obligatiei
(5) Dupa executarea obligatiei, institutia din comunitate unde s-a executat munca neremunerata in folosul comunitatii are obligatia de a comunica persoanei fata de care s-a renuntat la urmarirea penala o adeverinta care atesta ca munca neremunerata in folosul comunitatii a fost executata. Adeverinta se depune la procuror, pentru dovedirea indeplinirii obligatiei
(6) Dispozitiile art. 51 alin. (3)-(7) si art. 52 alin. (3)-(7) se aplica in mod corespunzator
(7) Daca, pe parcursul executarii muncii neremunerate in folosul comunitatii, intervine o imprejurare care pune persoana in imposibilitate de a continua prestarea muncii, aceasta il va instiinta de indata pe procuror, care va lua masurile necesare.

Frecventarea unui program de consiliere
Art. 90. –
(1) in cazul in care s-a dispus frecventarea unui program de consiliere, persoana fata de care s-a renuntat la urmarirea penala este obligata ca in termenul stabilit de procuror sa identifice si sa urmeze pe cheltuiala proprie un program de consiliere indicat de procuror, in cadrul unei institutii din comunitate dintre cele incluse in baza de date constituita la nivel national potrivit art. 20 alin. (6)
(2) Dupa executarea obligatiei, institutia din comunitate care a organizat programul are obligatia de a comunica persoanei fata de care s-a renuntat la urmarirea penala o adeverinta care atesta ca persoana a urmat programul respectiv. Adeverinta se depune la procuror, pentru dovedirea indeplinirii obligatiei.
TITLUL IX Dispozitii tranzitorii si finale
Aplicarea prezentei legi in cazul strainilor
Art. 91. – Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si strainilor ori apatrizilor care se afla in cursul unor proceduri in fata organelor judiciare sau in executarea unei pedepse ori masuri neprivative de libertate in Romania, cu exceptia situatiei in care legislatia speciala in domeniu prevede altfel.

Intrarea in vigoare
Art. 92. –
(1) {{Prezenta lege}} intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, {{Guvernul}} va adopta, prin hotarare, regulamentul de aplicare a dispozitiilor acesteia, prevazut la art. 19 alin. (2)
(3) in termen de 5 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, {{Guvernul}} va adopta, prin hotarare, standardele minime de lucru in probatiune pentru institutiile din comunitate, prevazute la art. 18 alin. (6)
(4) in termen de 60 de zile de la publicarea hotararii Guvernului privind standardele minime de lucru in probatiune pentru institutiile din comunitate, prevazuta la alin. (3), {{ministrul}} justitiei si {{ministrul}} educatiei nationale vor emite ordinul comun pentru aprobarea programei-cadru, prevazuta la art. 66 alin. (2). Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Presedintele Camerei Deputatilor Valeriu-Stefan Zgonea
Presedintele Senatului George-Crin Laurentiu Antonescu
Bucuresti, 19 iulie 2013.
Nr. 253.

Căutări recente din domeniul avocatură: