Proiect: Regulamentul cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara

Decanul Baroului Bucuresti, avocat Ion Ilie-Iordachescu, in calitate de coordonator al Departamentului de coordonare a  asistentei judiciare organizat in cadrul U.N.B.R  va propune spre dezbatere proiectul privind REGULAMENTUL CADRU PENTRU ORGANIZAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA JUDICIARA.

Asteptam propuneri legate de acest proiect la urmatoarea adresa de e-mail: decan@baroul-bucuresti.ro

In conformitate cu dispozitiile art 1558 alin 1 lit b din Statutul profesiei de avocat si art 77 alin 1lit b din Legea profesiei de avocat nr 51/1995 Departamentul de coordonare a asistentei judiciare propune urmatorul proiect privind

REGULAMENTUL CADRU PENTRU ORGANIZAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA JUDICIARA

Capitolul 1: Dispozitii generale
Art 1 : (1) In sensul Legii nr 51/1995 si al Statutului profesiei de avocat prin asistenta judiciara se intelege asistenta judiciara acordata prin avocat.
(2) Asistenta judiciara se exercita numai de avocatii inscrisi in Registrul national de asistenta judiciara organizat pe baza registrelor de asistenta judiciara intocmite de barourile din care fac parte.
(3) Asistenta judiciara este acordata numai in cazurile si conditiile stabilite limitativ de legislatia profesiei de avocat in vigoare.
(4) Pentru asistenta judiciara acordata avocatul desemnat are dreptul la onorariu stabilit in conditiile Legii nr 51/1995 si Statutului profesiei de avocat.
Art 2 : Avocatul care acorda asistenta judiciara nu are dreptul sa primeasca de la client sau de la cel aparat nici-un fel de remuneratie sau alte mijloace de recompensa, nici chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor.
Art 3: UNBR si Barourile asigura exercitarea corespunzatoare a asistentei judiciare.
Art 4. Avocatul desemnat sa acorde asistenta judiciara este protejat de lege, supunandu-se numai legii, statutului profesiei si codului deontologic.

Capitolul II: Organizarea activitatii de acordare a asistentei judiciare.
Sectiunea 1: Cazurile si conditiile de acordare a asistentei judiciare
Art 5: Cazurile de acordare a asistentei judiciare sunt:
(1) a) in cauzele penale in care apararea este obligatorie potrivit prevederilor codului de procedura penala si legilor speciale sau in orice alta situatie in care organul judiciar apreciaza necesara desemnarea unui aparator din oficiu;
b) in orice alte cauze decat cele penale ca modalitate de acordare a ajutorului public judiciar, in conditiile legii;
c) la solicitarea organelor administratiei publice locale;

(2) Decanul baroului poate aproba, in cazuri de exceptie, acordarea cu titlu gratuit a asistentei de specialitate juridica, la solicitarea persoanei lipsite de mijloace materiale daca drepturile sale ar fi prejudiciate prin intarziere.
Sectiunea 2: Conditii de acordare a asistentei judiciare
Subsectiunea A: Acordarea asistentei judiciare in materie penala in situtia in care apararea este obligatorie potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala si legilor speciale sau in oricare alta situatie in care organul judiciar apreciaza necesara desemnarea unui aparator din oficiu.
Art 6: (1) La solicitarea organelor de urmarire penala sau a instantelor de judecata, serviciul de asistenta judiciara organizat in cadrul fiecarui barou va desemna unul sau mai multi avocati inscrisi in Registrul de asistenta judiciara .
(2) Desemnarea avocatilor din oficiu se face potrivit ordinii determinata de repartitia lunara , intocmindu-se un proces verbal in acest sens.
Art 7: (1) Avocatul desemnat nu poate refuza sarcina profesionala decat in caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate.
(2) Refuzul nejustificat de a prelua cazul sau de a continua executarea constituie abatere disciplinara in conditiile legii profesiei de avocat.
Art 8: Instiintarea avocatului desemnat in vederea preluarii cazului se face prin nota telefonica sau prin orice alt mijloc de comunicare.
Art 9: Delegatia aparatorului desemnat din oficiu inceteaza la prezentarea aparatorului ales.
Art 10:Inlocuirea avocatului desemnat cu un alt avocat din oficiu intr-o cauza penala se poate face numai, in mod exceptional, pentru motive justificate si cu o prealabila notificare a SAJ.
Art 11: Asistenta judiciara in cauza/cauzele conexate cu alta/alte cauze penale va fi asigurata de primul avocat desemnat in aceste cauze.
Art 12: Avocatul din oficiu desemnat in cauze in care asistenta judiciara este obligatorie in locul avocatului ales care nu se prezinta nejustificat la data stabilita pentru efectuarea unui act de urmarire penala sau la termenul de judecata fixat si nici nu asigura substituirea , pleaca sau refuza sa efectueze apararea, solicita, obligatoriu, timpul necesar pentru pregatirea apararii. Avocatul din oficiu inlocuindu-l pe avocatul ales care lipseste, nejustificat, la termenul de judecata, dupa inceperea dezbaterilor, in cauzele in care asistenta juridica este obligatorie, solicita obligatoriu acordare unui termen de minimum 3 zile pentru pregatirea apararii.
Subsectiunea B : Acordarea asistentei judiciare sub forma ajutorului public judiciar.
Art 13: (1) In cazul in care, potrivit art. 11-19 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea 193/2008 a fost incuviintata cererea de ajutor public judiciar sub forma asistentei prin avocat, cererea impreuna cu incheierea de incuviintare se trimit de indata decanului baroului sau avocatului caruia decanul i-a delegat atributiile sale privind asistenta judiciara din circumscriptia acelei instante.
(2) In termen de 3 zile, decanul baroului sau avocatul caruia decanul baroului i-a delegat atributiile sale, desemneaza un avocat inscris in Registrul de asistenta judiciara, caruia ii transmite odata cu instiintarea desemnarii, incheierea prevazuta la alin (1). Decanul baroului sau avocatul caruia decanul baroului i-a delegat atributiile sale comunica, obligatoriu , benefiarului ajutorului public judiciar, numele avocatului desemnat. Benficiarul ajutorului public judiciar are posibilitatea sa solicite el insusi desemnarea unui anumnit avocat, cu consimtamantul acestuia, in conditiile legii.
Art 14: Avocatul desemnat in conditiile legii profesiei de avocat nu poate refuza sarcina profesionala incredintata decat in caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate, refuzul nejustificat de a prelua cazul sau de a continua executarea constituind abatere disciplinara in conditiile legii.
Art 15: Refuzul nejustificat al beneficiarului sau renuntarea unilaterala si nejustificata a acestuia la asistenta acordata de avocatul desemnat duce la incetarea ajutorului public sub forma asistentei prin avocat.
Subsectiunea C: Acordarea asistentei extrajudiciare:
Art 16: (1) Cererea de acordare a asistentei extrajudiciare se depune la Serviciul de asistenta judiciara si se solutioneaza de decanul baroului sau avocatul caruia decanul baroului i-a delegat atributiile sale privind asistenta judiciara, prin decizie de admitere sau de respingere, dupa caz.
(2) Modelul cererii de acordare a asistentei extrajudiciare se aproba de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare care va cuprinde mentiuni privind obiectul si natura solicitarii de asistenta, identitatea, codul numeric personal, domiciliul si starea materiala a solicitantului si a familiei sale.
(3) La cererea de acordare a asistentei extrajudiciare sunt anexate inscrisuri doveditoare ale veniturilor solicitantului si ale familiei sale, dovezi cu privire la obligatiile de intretinere sau de plata precum si o declaratie pe propria raspundere a solicitantului, in sensul de a preciza daca in cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar , in ce forma, pentru ce cauza precum si cuantumul acestui ajutor.
(4) Dovada starii materiale a solicitantului se face, in principal, cu documente potrivit art 74 alin 2 din Legea 51/1995 modificata si completata.
(5) Decizia privind acordarea asistentei extrajudiciare cuprinde mentiunile prevazute la art 74 alin 4 din Legea 51/1995 modificata si completata.
Art 17: (1) Decanul baroului sau avocatul caruia decanul baroului i-a delegat atributiile sale, in materia asistentiei judiciare, desemneaza un avocat din Registrul de asistenta judiciara al baroului.
(2) Decanul baroului sau avocatul caruia decanul baroului i-a delegat atributiile sale in materia asistentei judiciare poate aproba acordarea asistentei extrajudiciare de catre un avocat ales de persoana careia i se acorda asistenta judiciara.
Art 18: (1) Decizia de respingere a cererii de acordare a asistentei extrajudiciare poate fi contestata, in termen de 5 zile de la comunicarea acesteia, la consiliul baroului.
(2) Solutionarea contestatiilor formulate impotriva deciziei de respingere de catre Consiliul baroului se face urgent la prima sa sedinta.
Subsectiunea D:
Art 19. Serviciile de asistenta juridica privind accesul international la justitie in materie civila precum si serviciile de asistenta juridica in cauzele privind cooperarea judiciara internationala in materie penala se acorda potrivit regulilor speciale prevazute in OUG 51/2008 aprobata cu modificarile si completarile prin Legea 193/2008 precum si in conventiile care contin dispozitii referitoare la accesul international la justitie.
Accesul international la justitie poate fi acordat in baza curtoaziei internationale sub rezerva reciprocitatii pentru statele cu care Romania nu are legaturi conventionale.

Capitolul III: Organizarea activitatii de acordare a asistentei judiciare.
Sectiunea 1: Structurile de coordonare a activitatii de acordare a asistentei judiciare
Art.20 In cadrul U.N.B.R se organizeaza Departamentul de coordonare a asistentei judiciare, organ cu activitate permanenta, coordonat de un Vicepresedinte al U.N.B.R sau de catre un membru al Comisiei Permanente a U.N.B.R ca urmare a aprobarii de catre aceasta a delegarii atributiilor vicepresedintelui U.N.B.R
Art.21 Strucutura organizatorica a acestui departament se stabileste prin decizie a Comisiei Permanente a U.N.B.R.
Art.22 In limitele stabilite de Legea 51/1995 modificata si completata si cu cu procedura stabilita de Statutul profesiei de avocat, Departamentul de coordonare a asistentei judiciare emite decizii si norme metodologice.
Art.23 Atributiile Departamentului de coordonare a asistentei judiciare sunt urmatoarele:
a) desfasoara conducerea metodologica a activitatii de acordare a asistentei judiciare;
b) elaboreaza proiectul de Regulament-cadru pentru organizarea serviciilor de asistentajudiciara;
c) propune sau, dupa caz, avizeaza proiecte de protocoale ce se incheie cu autoritatile publice competente in scopul obtinerii mijloacelor financiare necesare pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara;
d) organizeaza Registrul national de asistenta judiciara pe baza registrelor intocmite de barouri;
e) organizeaza si coordoneaza metodologia de plata a onorariilor pentru asistenta judiciara acordata;
f) efectueaza controlul asupra asistentei judiciare acordate;
g) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul asistentei judiciare, pe care le propune Ministerului Justitiei in vederea promovarii;
h) stabileste, impreuna cu Ministerul Justitiei, indicii statistici, tine evidenta statistica a sistemului de asistenta judiciara si analizeaza informatiile necesare pentru planificarea si coordonarea corecta a sistemului de asistenta judiciara;
i) colaboreaza cu Ministerul Justitiei pentru buna functionare si planificarea, inclusiv din punct de vedere bugetar, a sistemului de asistenta judiciara;
j)popularizeaza sistemul de asistenta judiciara;
k) stabileste formularistica utilizata de barouri pentru organizarea activitatii de asistenta judiciara si extrajudiciara, in conditiile legii;
l) reprezinta U.N.B.R. in domeniul asistentei judiciare, in cadrul colaborarii internationale in materie, in conditiile legii sau ale Statutului profesiei de avocat.
Art.24 In cadrul barourilor se organizeaza serviciile de asistenta judiciara la sediile tuturor instantelor judecatoresti conduse de un avocat definitiv, numit de consiliul Baroului si coordonate de un membru al consiliului.
Art.25 Organizarea, functionarea si atributiile serviciilor de asistenta judiciara se stabilesc potrivit regulamentului aprobat de consiliul baroului, in baza Regulamentului-cadru pentru organizarea serviciilor de asistenta judiciara aprobat de Consiliul U.N.B.R.
Sectiunea 2: Inscrierea avocatului in registrul de asistenta judiciara
Art.26 (1) In cadrul fiecarui barou este organizat Registrul de asistenta judiciara in care sunt inscrisi avocatii care pot fi desemnati pentru acordarea asistentei judiciare si a asistentei extrajudiciare
(2) U.N.B.R organizeaza Registrul national de asistenta judiciara alcatuit din registrele de asistenta judiciara ale tuturor barourilor
(3) Registrele de asistenta judiciara organizate la barouri si Registrul national de asistenta judiciara sunt publice. Registrele de asistenta judiciara organizate de barouri se pastreaza pe suport de hartie si in format electronic si se publica pe pagina de internet a fiecarui barou. Registrul national de asistenta judiciara se publica pe pagina de internet a U.N.B.R.
(4) Registrele de asistenta judiciara organizate la fiecare barou se actualizeaza pentru urmatorul an calendaristic pana la sfarsitul lunii septembrie a anului calendaristic precedent. Registrul national de asistenta judiciara se actualizeaza in mod automat odata cu actualizarea datelor din registrul fiecarui barou.In registrele de asistenta judiciara pot fi operate, in mod exceptional, modificari si in cursul anului conform procedurii prevazute pentru inscrierea in registru.
Art.27 (1) In vederea inscrierii in Registrul de asistenta judiciara, avocatul depune o cerere la baroul din care face parte. Cererea cuprinde mentiunile stabilite prin formularul aprobat de Departamentului de coordonare a asistentei judiciare din cadrul U.N.B.R.
(2)Consiliul baroului hotaraste prin decizie inscrierea avocatului in Registrul de asistenta judiciara.
(3) Cazurile in care Consiliul baroului, poate, motivat, sa refuze inscrierea in Registrul de asistenta judiciara sau sa radieze din acest registru un avocat sunt urmatoarele:
a) daca avocatului solicitant i s-a aplicat o sanctiune disciplinara;
b) daca avocatul este invinuit pentru savarsirea unei actiuni de drept comun;
c) daca s-a constatat incalcarea repetata a dispozitiilor Legii 51/1995 modificata si completata sau calitatea inferioara a asistentei judiciare acordate.
(4) Radierea din Registrul de asistenta judiciara poate fi dispusa pe o perioada de un an sau pe o perioada de trei ani in situatia constatarii savarsirii consecutive a trei sau a mai multor abateri de la obligatiile stabilite prin Legea 51/1995 modificata si completata.
(5). Decizia consiliului baroului de respingere a cererii de inscriere a avocatului in Registrul de asistenta judiciara poate fi contestata potrivit procedurii prevazute la cap.VI din Legea 51/1995 modificata si completata
(6) Decizia de radiere din registru se aduce la cunostinta publicului prin afisare pe pagina de internet a baroului precum sip e pagin a de internet a U.N.B.R.
Sectiunea 3: Plata onorariior avocatilor din oficiu
Subsectiunea A: Plata onorariior avocatilor din oficiu in cazurile de acordare a asistentei juridice prevazute la art.6 alin.1 lit.a si b
Art.28 (1) Avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar pentru asistenta judiciara acordata, potrivit naturii si volumului
activitatii desfasurate in limitele sumelor stabilite prin Protocolul incheiat intre U.N.B.R si Ministerul Justitiei.
(2) Protocolul incheiat intre U.N.B.R si Ministerul Justitiei stabileste cuantumul si modalitatea de plata pentru serviciile de asistenta judiciara prestate.
Art.29 Organul judiciar, prin actul de infiintare a asistentei judiciare, stabileste si valoarea provizorie a onorariului avocatului.
Art.30 (1) Avocatul desemnat intocmeste un referat scris dupa efectuarea prestatiei avocatiale.Referatul contine mentiunile formularului aprobat de Departamentul de coordonare a asistentei judiciare din cadrul U.N.B.R. Referatul este insotit in cazul asistentei judiciare acordate in cadrul sistemului de ajutor public judiciar de incheierea prin care instanta a incuviintat acordarea acestui ajutor
(2) Organul judiciar confirma referatul, dispunand mentinerea sau majorarea onorariului stabilit initial in functie de volumul si complexitatea activitatii desfasurate de avocat, de durata, tipul si particularitatile cauzei.Avocatul sanctionat disciplinar potrivit art.86 alin.1 din Legea profesiei de avocat nu primeste onorariul pentru prestatia avocatiala in acest caz.
(3) Referatul confirmat potrivit dispozitiilor aliniatului precedent se inainteaza in termen de cinzi zile de la data confirmarii baroului in vederea verificarii, centralizarii si avizarii platii onorariului de catre consiliul baroului.
(4) Consiliul baroului, dupa avizare, inainteaza pana in data de 10 a lunii urmatoare situatia cu suma totala a onorariilor cuvenite avocatilor pentru serviciile de asistenta judiciara finalizate, in perioada de referinta(decontare) Departamentului economico-financiar si adminsitrativ al U.N.B.R in vederea efectuarii viramentelor privind plata onorariilor de catre U.N.B.R in contul barourilor in conditiile prevazute de lege.Aceeasi situatie, insotita de referatele intocmite de avocati sunt trimise compartimentului economico-administrativ al tribunalului sau al Curtii de apel, dupa caz.Persoana/persoanele stabilite prin fisa postului din cadrul instantelor analizeaza situatiile trimise de barouri si vizeaza centralizatorul prin aplicarea amprentei stampilei “Certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii pentru suma de…. lei”. Centralizatoarele amprentate cu viza de “Certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii pentru suma de…. lei” , semnate de persoanele imputernicite sunt trimise de instantele din circumscriptia tribunalului departamentului economic-financiar si adminsitrativ din cadrul curtilor de apel in termen de trei zile lucratoare de la primirea situatiilor de la barouri.Centralizatoarele trimise de instantele din circumscriptia curtii de apel, semnate de persoanele imputernicite vor fi scanate si transmise prin e-mail Directiei financiar-contabile din cadrul Ministerului Justitiei in termen de trei zile lucratoare de la primirea acestora de la institutiile subordonate impreuna cu cele ale aparatului propriu.
(5) La nivelul instantelor nu se efectueaza nicio inregistrare contabila.
(6) In cadrul Directiei financiar-contabile din cadrul Ministerului Justitiei se centralizeaza documentele transmise de departamentul economic-financiar si adminsitrativ din cadrul fiecarei curti de apel prin verificarea existentei concordantei dintre centralizatoarele transmise de curtile de apel si valoarea facturata de U.N.B.R.
(7) U.N.B.R. emite la nivel centralizat factura pentru plata onorariilor cuvenite avocatilor pentru serviciile de asistenta judiciara finalizate intr-o luna la data de 15 din luna urmatoare si o trimite Ministerului Justitiei pana la data de 20 a acestei luni.
(8) Ministerul Justitiei efectueaza plata (deconteaza factura) pana in ultima zi a lunii in care a fost emisa factura.
(9) In situatia in care termenele stabilite la alin (5) si (6) cad in zile nelucratoare, sumele pentru serviciile de asistenta judiciara se vor plati in prima zi lucratoare.
(10) U.N.B.R vireaza lunar catre fiecare barou contravaloarea prestatiilor conform centralizatorului referatelor intocmite de avocati care atesta prestatia avocatiala efectiva.
Subsectiunea B: Plata onorariilor avocatilor pentru asistenta judiciara acordata la solicitarea administratiei publice locale
Art.31 Onorariile pentru asistenta judiciara acordata in oricare dintre formele prevazute de Legea profesiei de avocat la solicitarea organelor adminsitratiei publice locale se acorda din fondurile acestor organe in limitele sumelor stabilite prin protocolul incheiat de fiecare barou cu acestea. In lipsa protocolului sunt aplicabile limitele si procedura stabilita prin Protocolul incheiat intre U.N.B.R si Ministerul Justitiei.
Sectiunea 3: Coordonarea in mod continuu si rapid de catre Departamentul de asistenta judiciara a activitatii de asistenta juridica din cadrul barourilor prin intermediul unei platforme online pe baza de utilizator-parola.
Art.32 (1) Colectarea datelor privind situatia cu suma totala a onorariilor cuvenite avocatilor pentru serviciile de asitenta judiciara finalizate in perioada de referinta(decontare), centralizarea acestor situatii, stabilirea sumei totale in vederea emiterii facturii pentru plata onorariilor cuvenite avocatilor pentru serviciile de asistenta judiciara finalizate intr-o luna, urmarirea platilor efectuate catre barouri, estimarea sumelor necesare desfasurarii asistentei judiciare in perioadele urmatoare de timp, pe baza sintezei datelor din perioada anterioara si pastrarea unei comunicari continue cu serviciile de asistenta juridica se realizeaza prin implementarea unei paltforme online pe baza de utilizator-parola la nivelul Departamentului de coordonare a asistentei judiciare-U.N.B.R
(2) Accesul la baza de date il are U.N.B.R-ul ca administrator si barourile individuale in vederea introducerii lunare a datelor, sub forma de situatie lunara cu campuri predefinite de completat.
(3) Situatiile lunare ale fiecarui serviciu de asistenta judicaira sunt procesate si analizate in mod central la nivelul aplicatiei.
(4) Singura obligatie pentru buna functionare a aplicatiei este ca SAJ din fiecare barou sa completeze situatia lunara prevazuta de lege
(5) Solutia nu necesita mentenanta informatica pentru sarcinile comune, fiind supravegheata de un administrator UNBR instruit initial.
(6).Module
A. Modul colectare date
Raportare lunara
– Un barou poate completa maxim un raport / luna
– Informatiile solicitate in fiecare raport pot fi variate de administratorul U.N.B.R.
– Campurile dintr-un raport lunar includ:
# Numarul de avocati care au desfasurat acitivati de asistenta
juridica;
# Suma solicitata
# Data incheiere primire referate
# … alte campuri
– Dupa data inchiderii rapoartelor, raportul lunar nu mai poate fi rectificat decat de administratorul U.N.B.R.
– Rapoartele pot fi sterse doar de administratorul U.N.B.R.
B. Modul notare plati
Raportare plati
– Dupa introducerea de catre barouri a rapoartelor SAJ, UNBR poate nota ce plati au fost efectuate pentru decontarea sumelor lunare / barou.
– Astfel, platile pot avea urmatoarele caracteristici:
# Tipul platii : partiale / totale
# Data platii
# Document justificativ / observatii
# Rest de plata
– Sistemul NU are scop contabil, ci doar de urmarire orientativa a datelor la care fiecare barou a primit banii total / partial;
– Se va putea observa care barouri au bani de primit si ce sume, pentru eficientizarea acitivitatii;
– Prin comparatie cu data scadentei teoretice a sumelor datorate, se va putea trage o concluzie privind ritmul de plata a sumelor
C. Modul de procesare date
Export si procesare date
• Datele din rapoartele introduse de barouri se centralizeaza lunar intr-un raport agregat SAJ pentru toate judetele, in ce priveste campurile principale (suma datorata, numar de avocati);
• Rapoartele introduse de barouri pot fi exportate in format Excel;
• Rapoartele agregate lunare (toate barourile adunate) pot fi exportate in format Excel;
D. Modul de utilizatori
Utilizatori si judete
• Fiecare barou va avea cate un utilizator cu nume de utilizator / parola.
• Baroul va accesa lunar site-ul si va introduce datele cerute din raport.
• Administratorul U.N.B.R. poate reseta datele de acces (parola pierduta).
• Administratorul U.N.B.R. are acces la data ultimului acces al fiecarui utilizator (cand a accesat ultima oara site-ul).
• Fiecare utilizator (barou) are acces la propriile rapoarte, poate edita doar pe ultimul raport introdus (rectificare).

Av. Iordachescu-Ilie Ion,
Coordonator al Departamentului de coordonare a asistentei judiciare organizat in cadrul U.N.B.R.

Sursa: e-juridic.manager.ro

Căutări recente din domeniul avocatură: